Block: Hangul Syllables

Range U+AC00 - U+D7AF
Official Chart https://www.unicode.org/charts/PDF/UAC00.pdf
Characters
๊ฐ€ ๊ฐ ๊ฐ‚ ๊ฐƒ ๊ฐ„ ๊ฐ… ๊ฐ† ๊ฐ‡ ๊ฐˆ ๊ฐ‰ ๊ฐŠ ๊ฐ‹ ๊ฐŒ ๊ฐ ๊ฐŽ ๊ฐ ๊ฐ ๊ฐ‘ ๊ฐ’ ๊ฐ“ ๊ฐ” ๊ฐ• ๊ฐ– ๊ฐ— ๊ฐ˜ ๊ฐ™ ๊ฐš ๊ฐ› ๊ฐœ ๊ฐ ๊ฐž ๊ฐŸ ๊ฐ  ๊ฐก ๊ฐข ๊ฐฃ ๊ฐค ๊ฐฅ ๊ฐฆ ๊ฐง ๊ฐจ ๊ฐฉ ๊ฐช ๊ฐซ ๊ฐฌ ๊ฐญ ๊ฐฎ ๊ฐฏ ๊ฐฐ ๊ฐฑ ๊ฐฒ ๊ฐณ ๊ฐด ๊ฐต ๊ฐถ ๊ฐท ๊ฐธ ๊ฐน ๊ฐบ ๊ฐป ๊ฐผ ๊ฐฝ ๊ฐพ ๊ฐฟ ๊ฑ€ ๊ฑ ๊ฑ‚ ๊ฑƒ ๊ฑ„ ๊ฑ… ๊ฑ† ๊ฑ‡ ๊ฑˆ ๊ฑ‰ ๊ฑŠ ๊ฑ‹ ๊ฑŒ ๊ฑ ๊ฑŽ ๊ฑ ๊ฑ ๊ฑ‘ ๊ฑ’ ๊ฑ“ ๊ฑ” ๊ฑ• ๊ฑ– ๊ฑ— ๊ฑ˜ ๊ฑ™ ๊ฑš ๊ฑ› ๊ฑœ ๊ฑ ๊ฑž ๊ฑŸ ๊ฑ  ๊ฑก ๊ฑข ๊ฑฃ ๊ฑค ๊ฑฅ ๊ฑฆ ๊ฑง ๊ฑจ ๊ฑฉ ๊ฑช ๊ฑซ ๊ฑฌ ๊ฑญ ๊ฑฎ ๊ฑฏ ๊ฑฐ ๊ฑฑ ๊ฑฒ ๊ฑณ ๊ฑด ๊ฑต ๊ฑถ ๊ฑท ๊ฑธ ๊ฑน ๊ฑบ ๊ฑป ๊ฑผ ๊ฑฝ ๊ฑพ ๊ฑฟ ๊ฒ€ ๊ฒ ๊ฒ‚ ๊ฒƒ ๊ฒ„ ๊ฒ… ๊ฒ† ๊ฒ‡ ๊ฒˆ ๊ฒ‰ ๊ฒŠ ๊ฒ‹ ๊ฒŒ ๊ฒ ๊ฒŽ ๊ฒ ๊ฒ ๊ฒ‘ ๊ฒ’ ๊ฒ“ ๊ฒ” ๊ฒ• ๊ฒ– ๊ฒ— ๊ฒ˜ ๊ฒ™ ๊ฒš ๊ฒ› ๊ฒœ ๊ฒ ๊ฒž ๊ฒŸ ๊ฒ  ๊ฒก ๊ฒข ๊ฒฃ ๊ฒค ๊ฒฅ ๊ฒฆ ๊ฒง ๊ฒจ ๊ฒฉ ๊ฒช ๊ฒซ ๊ฒฌ ๊ฒญ ๊ฒฎ ๊ฒฏ ๊ฒฐ ๊ฒฑ ๊ฒฒ ๊ฒณ ๊ฒด ๊ฒต ๊ฒถ ๊ฒท ๊ฒธ ๊ฒน ๊ฒบ ๊ฒป ๊ฒผ ๊ฒฝ ๊ฒพ ๊ฒฟ ๊ณ€ ๊ณ ๊ณ‚ ๊ณƒ ๊ณ„ ๊ณ… ๊ณ† ๊ณ‡ ๊ณˆ ๊ณ‰ ๊ณŠ ๊ณ‹ ๊ณŒ ๊ณ ๊ณŽ ๊ณ ๊ณ ๊ณ‘ ๊ณ’ ๊ณ“ ๊ณ” ๊ณ• ๊ณ– ๊ณ— ๊ณ˜ ๊ณ™ ๊ณš ๊ณ› ๊ณœ ๊ณ ๊ณž ๊ณŸ ๊ณ  ๊ณก ๊ณข ๊ณฃ ๊ณค ๊ณฅ ๊ณฆ ๊ณง ๊ณจ ๊ณฉ ๊ณช ๊ณซ ๊ณฌ ๊ณญ ๊ณฎ ๊ณฏ ๊ณฐ ๊ณฑ ๊ณฒ ๊ณณ ๊ณด ๊ณต ๊ณถ ๊ณท ๊ณธ ๊ณน ๊ณบ ๊ณป ๊ณผ ๊ณฝ ๊ณพ ๊ณฟ ๊ด€ ๊ด ๊ด‚ ๊ดƒ ๊ด„ ๊ด… ๊ด† ๊ด‡ ๊ดˆ ๊ด‰ ๊ดŠ ๊ด‹ ๊ดŒ ๊ด ๊ดŽ ๊ด ๊ด ๊ด‘ ๊ด’ ๊ด“ ๊ด” ๊ด• ๊ด– ๊ด— ๊ด˜ ๊ด™ ๊ดš ๊ด› ๊ดœ ๊ด ๊ดž ๊ดŸ ๊ด  ๊ดก ๊ดข ๊ดฃ ๊ดค ๊ดฅ ๊ดฆ ๊ดง ๊ดจ ๊ดฉ ๊ดช ๊ดซ ๊ดฌ ๊ดญ ๊ดฎ ๊ดฏ ๊ดฐ ๊ดฑ ๊ดฒ ๊ดณ ๊ดด ๊ดต ๊ดถ ๊ดท ๊ดธ ๊ดน ๊ดบ ๊ดป ๊ดผ ๊ดฝ ๊ดพ ๊ดฟ ๊ต€ ๊ต ๊ต‚ ๊ตƒ ๊ต„ ๊ต… ๊ต† ๊ต‡ ๊ตˆ ๊ต‰ ๊ตŠ ๊ต‹ ๊ตŒ ๊ต ๊ตŽ ๊ต ๊ต ๊ต‘ ๊ต’ ๊ต“ ๊ต” ๊ต• ๊ต– ๊ต— ๊ต˜ ๊ต™ ๊ตš ๊ต› ๊ตœ ๊ต ๊ตž ๊ตŸ ๊ต  ๊ตก ๊ตข ๊ตฃ ๊ตค ๊ตฅ ๊ตฆ ๊ตง ๊ตจ ๊ตฉ ๊ตช ๊ตซ ๊ตฌ ๊ตญ ๊ตฎ ๊ตฏ ๊ตฐ ๊ตฑ ๊ตฒ ๊ตณ ๊ตด ๊ตต ๊ตถ ๊ตท ๊ตธ ๊ตน ๊ตบ ๊ตป ๊ตผ ๊ตฝ ๊ตพ ๊ตฟ ๊ถ€ ๊ถ ๊ถ‚ ๊ถƒ ๊ถ„ ๊ถ… ๊ถ† ๊ถ‡ ๊ถˆ ๊ถ‰ ๊ถŠ ๊ถ‹ ๊ถŒ ๊ถ ๊ถŽ ๊ถ ๊ถ ๊ถ‘ ๊ถ’ ๊ถ“ ๊ถ” ๊ถ• ๊ถ– ๊ถ— ๊ถ˜ ๊ถ™ ๊ถš ๊ถ› ๊ถœ ๊ถ ๊ถž ๊ถŸ ๊ถ  ๊ถก ๊ถข ๊ถฃ ๊ถค ๊ถฅ ๊ถฆ ๊ถง ๊ถจ ๊ถฉ ๊ถช ๊ถซ ๊ถฌ ๊ถญ ๊ถฎ ๊ถฏ ๊ถฐ ๊ถฑ ๊ถฒ ๊ถณ ๊ถด ๊ถต ๊ถถ ๊ถท ๊ถธ ๊ถน ๊ถบ ๊ถป ๊ถผ ๊ถฝ ๊ถพ ๊ถฟ ๊ท€ ๊ท ๊ท‚ ๊ทƒ ๊ท„ ๊ท… ๊ท† ๊ท‡ ๊ทˆ ๊ท‰ ๊ทŠ ๊ท‹ ๊ทŒ ๊ท ๊ทŽ ๊ท ๊ท ๊ท‘ ๊ท’ ๊ท“ ๊ท” ๊ท• ๊ท– ๊ท— ๊ท˜ ๊ท™ ๊ทš ๊ท› ๊ทœ ๊ท ๊ทž ๊ทŸ ๊ท  ๊ทก ๊ทข ๊ทฃ ๊ทค ๊ทฅ ๊ทฆ ๊ทง ๊ทจ ๊ทฉ ๊ทช ๊ทซ ๊ทฌ ๊ทญ ๊ทฎ ๊ทฏ ๊ทฐ ๊ทฑ ๊ทฒ ๊ทณ ๊ทด ๊ทต ๊ทถ ๊ทท ๊ทธ ๊ทน ๊ทบ ๊ทป ๊ทผ ๊ทฝ ๊ทพ ๊ทฟ ๊ธ€ ๊ธ ๊ธ‚ ๊ธƒ ๊ธ„ ๊ธ… ๊ธ† ๊ธ‡ ๊ธˆ ๊ธ‰ ๊ธŠ ๊ธ‹ ๊ธŒ ๊ธ ๊ธŽ ๊ธ ๊ธ ๊ธ‘ ๊ธ’ ๊ธ“ ๊ธ” ๊ธ• ๊ธ– ๊ธ— ๊ธ˜ ๊ธ™ ๊ธš ๊ธ› ๊ธœ ๊ธ ๊ธž ๊ธŸ ๊ธ  ๊ธก ๊ธข ๊ธฃ ๊ธค ๊ธฅ ๊ธฆ ๊ธง ๊ธจ ๊ธฉ ๊ธช ๊ธซ ๊ธฌ ๊ธญ ๊ธฎ ๊ธฏ ๊ธฐ ๊ธฑ ๊ธฒ ๊ธณ ๊ธด ๊ธต ๊ธถ ๊ธท ๊ธธ ๊ธน ๊ธบ ๊ธป ๊ธผ ๊ธฝ ๊ธพ ๊ธฟ ๊น€ ๊น ๊น‚ ๊นƒ ๊น„ ๊น… ๊น† ๊น‡ ๊นˆ ๊น‰ ๊นŠ ๊น‹ ๊นŒ ๊น ๊นŽ ๊น ๊น ๊น‘ ๊น’ ๊น“ ๊น” ๊น• ๊น– ๊น— ๊น˜ ๊น™ ๊นš ๊น› ๊นœ ๊น ๊นž ๊นŸ ๊น  ๊นก ๊นข ๊นฃ ๊นค ๊นฅ ๊นฆ ๊นง ๊นจ ๊นฉ ๊นช ๊นซ ๊นฌ ๊นญ ๊นฎ ๊นฏ ๊นฐ ๊นฑ ๊นฒ ๊นณ ๊นด ๊นต ๊นถ ๊นท ๊นธ ๊นน ๊นบ ๊นป ๊นผ ๊นฝ ๊นพ ๊นฟ ๊บ€ ๊บ ๊บ‚ ๊บƒ ๊บ„ ๊บ… ๊บ† ๊บ‡ ๊บˆ ๊บ‰ ๊บŠ ๊บ‹ ๊บŒ ๊บ ๊บŽ ๊บ ๊บ ๊บ‘ ๊บ’ ๊บ“ ๊บ” ๊บ• ๊บ– ๊บ— ๊บ˜ ๊บ™ ๊บš ๊บ› ๊บœ ๊บ ๊บž ๊บŸ ๊บ  ๊บก ๊บข ๊บฃ ๊บค ๊บฅ ๊บฆ ๊บง ๊บจ ๊บฉ ๊บช ๊บซ ๊บฌ ๊บญ ๊บฎ ๊บฏ ๊บฐ ๊บฑ ๊บฒ ๊บณ ๊บด ๊บต ๊บถ ๊บท ๊บธ ๊บน ๊บบ ๊บป ๊บผ ๊บฝ ๊บพ ๊บฟ ๊ป€ ๊ป ๊ป‚ ๊ปƒ ๊ป„ ๊ป… ๊ป† ๊ป‡ ๊ปˆ ๊ป‰ ๊ปŠ ๊ป‹ ๊ปŒ ๊ป ๊ปŽ ๊ป ๊ป ๊ป‘ ๊ป’ ๊ป“ ๊ป” ๊ป• ๊ป– ๊ป— ๊ป˜ ๊ป™ ๊ปš ๊ป› ๊ปœ ๊ป ๊ปž ๊ปŸ ๊ป  ๊ปก ๊ปข ๊ปฃ ๊ปค ๊ปฅ ๊ปฆ ๊ปง ๊ปจ ๊ปฉ ๊ปช ๊ปซ ๊ปฌ ๊ปญ ๊ปฎ ๊ปฏ ๊ปฐ ๊ปฑ ๊ปฒ ๊ปณ ๊ปด ๊ปต ๊ปถ ๊ปท ๊ปธ ๊ปน ๊ปบ ๊ปป ๊ปผ ๊ปฝ ๊ปพ ๊ปฟ ๊ผ€ ๊ผ ๊ผ‚ ๊ผƒ ๊ผ„ ๊ผ… ๊ผ† ๊ผ‡ ๊ผˆ ๊ผ‰ ๊ผŠ ๊ผ‹ ๊ผŒ ๊ผ ๊ผŽ ๊ผ ๊ผ ๊ผ‘ ๊ผ’ ๊ผ“ ๊ผ” ๊ผ• ๊ผ– ๊ผ— ๊ผ˜ ๊ผ™ ๊ผš ๊ผ› ๊ผœ ๊ผ ๊ผž ๊ผŸ ๊ผ  ๊ผก ๊ผข ๊ผฃ ๊ผค ๊ผฅ ๊ผฆ ๊ผง ๊ผจ ๊ผฉ ๊ผช ๊ผซ ๊ผฌ ๊ผญ ๊ผฎ ๊ผฏ ๊ผฐ ๊ผฑ ๊ผฒ ๊ผณ ๊ผด ๊ผต ๊ผถ ๊ผท ๊ผธ ๊ผน ๊ผบ ๊ผป ๊ผผ ๊ผฝ ๊ผพ ๊ผฟ ๊ฝ€ ๊ฝ ๊ฝ‚ ๊ฝƒ ๊ฝ„ ๊ฝ… ๊ฝ† ๊ฝ‡ ๊ฝˆ ๊ฝ‰ ๊ฝŠ ๊ฝ‹ ๊ฝŒ ๊ฝ ๊ฝŽ ๊ฝ ๊ฝ ๊ฝ‘ ๊ฝ’ ๊ฝ“ ๊ฝ” ๊ฝ• ๊ฝ– ๊ฝ— ๊ฝ˜ ๊ฝ™ ๊ฝš ๊ฝ› ๊ฝœ ๊ฝ ๊ฝž ๊ฝŸ ๊ฝ  ๊ฝก ๊ฝข ๊ฝฃ ๊ฝค ๊ฝฅ ๊ฝฆ ๊ฝง ๊ฝจ ๊ฝฉ ๊ฝช ๊ฝซ ๊ฝฌ ๊ฝญ ๊ฝฎ ๊ฝฏ ๊ฝฐ ๊ฝฑ ๊ฝฒ ๊ฝณ ๊ฝด ๊ฝต ๊ฝถ ๊ฝท ๊ฝธ ๊ฝน ๊ฝบ ๊ฝป ๊ฝผ ๊ฝฝ ๊ฝพ ๊ฝฟ ๊พ€ ๊พ ๊พ‚ ๊พƒ ๊พ„ ๊พ… ๊พ† ๊พ‡ ๊พˆ ๊พ‰ ๊พŠ ๊พ‹ ๊พŒ ๊พ ๊พŽ ๊พ ๊พ ๊พ‘ ๊พ’ ๊พ“ ๊พ” ๊พ• ๊พ– ๊พ— ๊พ˜ ๊พ™ ๊พš ๊พ› ๊พœ ๊พ ๊พž ๊พŸ ๊พ  ๊พก ๊พข ๊พฃ ๊พค ๊พฅ ๊พฆ ๊พง ๊พจ ๊พฉ ๊พช ๊พซ ๊พฌ ๊พญ ๊พฎ ๊พฏ ๊พฐ ๊พฑ ๊พฒ ๊พณ ๊พด ๊พต ๊พถ ๊พท ๊พธ ๊พน ๊พบ ๊พป ๊พผ ๊พฝ ๊พพ ๊พฟ ๊ฟ€ ๊ฟ ๊ฟ‚ ๊ฟƒ ๊ฟ„ ๊ฟ… ๊ฟ† ๊ฟ‡ ๊ฟˆ ๊ฟ‰ ๊ฟŠ ๊ฟ‹ ๊ฟŒ ๊ฟ ๊ฟŽ ๊ฟ ๊ฟ ๊ฟ‘ ๊ฟ’ ๊ฟ“ ๊ฟ” ๊ฟ• ๊ฟ– ๊ฟ— ๊ฟ˜ ๊ฟ™ ๊ฟš ๊ฟ› ๊ฟœ ๊ฟ ๊ฟž ๊ฟŸ ๊ฟ  ๊ฟก ๊ฟข ๊ฟฃ ๊ฟค ๊ฟฅ ๊ฟฆ ๊ฟง ๊ฟจ ๊ฟฉ ๊ฟช ๊ฟซ ๊ฟฌ ๊ฟญ ๊ฟฎ ๊ฟฏ ๊ฟฐ ๊ฟฑ ๊ฟฒ ๊ฟณ ๊ฟด ๊ฟต ๊ฟถ ๊ฟท ๊ฟธ ๊ฟน ๊ฟบ ๊ฟป ๊ฟผ ๊ฟฝ ๊ฟพ ๊ฟฟ ๋€€ ๋€ ๋€‚ ๋€ƒ ๋€„ ๋€… ๋€† ๋€‡ ๋€ˆ ๋€‰ ๋€Š ๋€‹ ๋€Œ ๋€ ๋€Ž ๋€ ๋€ ๋€‘ ๋€’ ๋€“ ๋€” ๋€• ๋€– ๋€— ๋€˜ ๋€™ ๋€š ๋€› ๋€œ ๋€ ๋€ž ๋€Ÿ ๋€  ๋€ก ๋€ข ๋€ฃ ๋€ค ๋€ฅ ๋€ฆ ๋€ง ๋€จ ๋€ฉ ๋€ช ๋€ซ ๋€ฌ ๋€ญ ๋€ฎ ๋€ฏ ๋€ฐ ๋€ฑ ๋€ฒ ๋€ณ ๋€ด ๋€ต ๋€ถ ๋€ท ๋€ธ ๋€น ๋€บ ๋€ป ๋€ผ ๋€ฝ ๋€พ ๋€ฟ ๋€ ๋ ๋‚ ๋ƒ ๋„ ๋… ๋† ๋‡ ๋ˆ ๋‰ ๋Š ๋‹ ๋Œ ๋ ๋Ž ๋ ๋ ๋‘ ๋’ ๋“ ๋” ๋• ๋– ๋— ๋˜ ๋™ ๋š ๋› ๋œ ๋ ๋ž ๋Ÿ ๋  ๋ก ๋ข ๋ฃ ๋ค ๋ฅ ๋ฆ ๋ง ๋จ ๋ฉ ๋ช ๋ซ ๋ฌ ๋ญ ๋ฎ ๋ฏ ๋ฐ ๋ฑ ๋ฒ ๋ณ ๋ด ๋ต ๋ถ ๋ท ๋ธ ๋น ๋บ ๋ป ๋ผ ๋ฝ ๋พ ๋ฟ ๋‚€ ๋‚ ๋‚‚ ๋‚ƒ ๋‚„ ๋‚… ๋‚† ๋‚‡ ๋‚ˆ ๋‚‰ ๋‚Š ๋‚‹ ๋‚Œ ๋‚ ๋‚Ž ๋‚ ๋‚ ๋‚‘ ๋‚’ ๋‚“ ๋‚” ๋‚• ๋‚– ๋‚— ๋‚˜ ๋‚™ ๋‚š ๋‚› ๋‚œ ๋‚ ๋‚ž ๋‚Ÿ ๋‚  ๋‚ก ๋‚ข ๋‚ฃ ๋‚ค ๋‚ฅ ๋‚ฆ ๋‚ง ๋‚จ ๋‚ฉ ๋‚ช ๋‚ซ ๋‚ฌ ๋‚ญ ๋‚ฎ ๋‚ฏ ๋‚ฐ ๋‚ฑ ๋‚ฒ ๋‚ณ ๋‚ด ๋‚ต ๋‚ถ ๋‚ท ๋‚ธ ๋‚น ๋‚บ ๋‚ป ๋‚ผ ๋‚ฝ ๋‚พ ๋‚ฟ ๋ƒ€ ๋ƒ ๋ƒ‚ ๋ƒƒ ๋ƒ„ ๋ƒ… ๋ƒ† ๋ƒ‡ ๋ƒˆ ๋ƒ‰ ๋ƒŠ ๋ƒ‹ ๋ƒŒ ๋ƒ ๋ƒŽ ๋ƒ ๋ƒ ๋ƒ‘ ๋ƒ’ ๋ƒ“ ๋ƒ” ๋ƒ• ๋ƒ– ๋ƒ— ๋ƒ˜ ๋ƒ™ ๋ƒš ๋ƒ› ๋ƒœ ๋ƒ ๋ƒž ๋ƒŸ ๋ƒ  ๋ƒก ๋ƒข ๋ƒฃ ๋ƒค ๋ƒฅ ๋ƒฆ ๋ƒง ๋ƒจ ๋ƒฉ ๋ƒช ๋ƒซ ๋ƒฌ ๋ƒญ ๋ƒฎ ๋ƒฏ ๋ƒฐ ๋ƒฑ ๋ƒฒ ๋ƒณ ๋ƒด ๋ƒต ๋ƒถ ๋ƒท ๋ƒธ ๋ƒน ๋ƒบ ๋ƒป ๋ƒผ ๋ƒฝ ๋ƒพ ๋ƒฟ ๋„€ ๋„ ๋„‚ ๋„ƒ ๋„„ ๋„… ๋„† ๋„‡ ๋„ˆ ๋„‰ ๋„Š ๋„‹ ๋„Œ ๋„ ๋„Ž ๋„ ๋„ ๋„‘ ๋„’ ๋„“ ๋„” ๋„• ๋„– ๋„— ๋„˜ ๋„™ ๋„š ๋„› ๋„œ ๋„ ๋„ž ๋„Ÿ ๋„  ๋„ก ๋„ข ๋„ฃ ๋„ค ๋„ฅ ๋„ฆ ๋„ง ๋„จ ๋„ฉ ๋„ช ๋„ซ ๋„ฌ ๋„ญ ๋„ฎ ๋„ฏ ๋„ฐ ๋„ฑ ๋„ฒ ๋„ณ ๋„ด ๋„ต ๋„ถ ๋„ท ๋„ธ ๋„น ๋„บ ๋„ป ๋„ผ ๋„ฝ ๋„พ ๋„ฟ ๋…€ ๋… ๋…‚ ๋…ƒ ๋…„ ๋…… ๋…† ๋…‡ ๋…ˆ ๋…‰ ๋…Š ๋…‹ ๋…Œ ๋… ๋…Ž ๋… ๋… ๋…‘ ๋…’ ๋…“ ๋…” ๋…• ๋…– ๋…— ๋…˜ ๋…™ ๋…š ๋…› ๋…œ ๋… ๋…ž ๋…Ÿ ๋…  ๋…ก ๋…ข ๋…ฃ ๋…ค ๋…ฅ ๋…ฆ ๋…ง ๋…จ ๋…ฉ ๋…ช ๋…ซ ๋…ฌ ๋…ญ ๋…ฎ ๋…ฏ ๋…ฐ ๋…ฑ ๋…ฒ ๋…ณ ๋…ด ๋…ต ๋…ถ ๋…ท ๋…ธ ๋…น ๋…บ ๋…ป ๋…ผ ๋…ฝ ๋…พ ๋…ฟ ๋†€ ๋† ๋†‚ ๋†ƒ ๋†„ ๋†… ๋†† ๋†‡ ๋†ˆ ๋†‰ ๋†Š ๋†‹ ๋†Œ ๋† ๋†Ž ๋† ๋† ๋†‘ ๋†’ ๋†“ ๋†” ๋†• ๋†– ๋†— ๋†˜ ๋†™ ๋†š ๋†› ๋†œ ๋† ๋†ž ๋†Ÿ ๋†  ๋†ก ๋†ข ๋†ฃ ๋†ค ๋†ฅ ๋†ฆ ๋†ง ๋†จ ๋†ฉ ๋†ช ๋†ซ ๋†ฌ ๋†ญ ๋†ฎ ๋†ฏ ๋†ฐ ๋†ฑ ๋†ฒ ๋†ณ ๋†ด ๋†ต ๋†ถ ๋†ท ๋†ธ ๋†น ๋†บ ๋†ป ๋†ผ ๋†ฝ ๋†พ ๋†ฟ ๋‡€ ๋‡ ๋‡‚ ๋‡ƒ ๋‡„ ๋‡… ๋‡† ๋‡‡ ๋‡ˆ ๋‡‰ ๋‡Š ๋‡‹ ๋‡Œ ๋‡ ๋‡Ž ๋‡ ๋‡ ๋‡‘ ๋‡’ ๋‡“ ๋‡” ๋‡• ๋‡– ๋‡— ๋‡˜ ๋‡™ ๋‡š ๋‡› ๋‡œ ๋‡ ๋‡ž ๋‡Ÿ ๋‡  ๋‡ก ๋‡ข ๋‡ฃ ๋‡ค ๋‡ฅ ๋‡ฆ ๋‡ง ๋‡จ ๋‡ฉ ๋‡ช ๋‡ซ ๋‡ฌ ๋‡ญ ๋‡ฎ ๋‡ฏ ๋‡ฐ ๋‡ฑ ๋‡ฒ ๋‡ณ ๋‡ด ๋‡ต ๋‡ถ ๋‡ท ๋‡ธ ๋‡น ๋‡บ ๋‡ป ๋‡ผ ๋‡ฝ ๋‡พ ๋‡ฟ ๋ˆ€ ๋ˆ ๋ˆ‚ ๋ˆƒ ๋ˆ„ ๋ˆ… ๋ˆ† ๋ˆ‡ ๋ˆˆ ๋ˆ‰ ๋ˆŠ ๋ˆ‹ ๋ˆŒ ๋ˆ ๋ˆŽ ๋ˆ ๋ˆ ๋ˆ‘ ๋ˆ’ ๋ˆ“ ๋ˆ” ๋ˆ• ๋ˆ– ๋ˆ— ๋ˆ˜ ๋ˆ™ ๋ˆš ๋ˆ› ๋ˆœ ๋ˆ ๋ˆž ๋ˆŸ ๋ˆ  ๋ˆก ๋ˆข ๋ˆฃ ๋ˆค ๋ˆฅ ๋ˆฆ ๋ˆง ๋ˆจ ๋ˆฉ ๋ˆช ๋ˆซ ๋ˆฌ ๋ˆญ ๋ˆฎ ๋ˆฏ ๋ˆฐ ๋ˆฑ ๋ˆฒ ๋ˆณ ๋ˆด ๋ˆต ๋ˆถ ๋ˆท ๋ˆธ ๋ˆน ๋ˆบ ๋ˆป ๋ˆผ ๋ˆฝ ๋ˆพ ๋ˆฟ ๋‰€ ๋‰ ๋‰‚ ๋‰ƒ ๋‰„ ๋‰… ๋‰† ๋‰‡ ๋‰ˆ ๋‰‰ ๋‰Š ๋‰‹ ๋‰Œ ๋‰ ๋‰Ž ๋‰ ๋‰ ๋‰‘ ๋‰’ ๋‰“ ๋‰” ๋‰• ๋‰– ๋‰— ๋‰˜ ๋‰™ ๋‰š ๋‰› ๋‰œ ๋‰ ๋‰ž ๋‰Ÿ ๋‰  ๋‰ก ๋‰ข ๋‰ฃ ๋‰ค ๋‰ฅ ๋‰ฆ ๋‰ง ๋‰จ ๋‰ฉ ๋‰ช ๋‰ซ ๋‰ฌ ๋‰ญ ๋‰ฎ ๋‰ฏ ๋‰ฐ ๋‰ฑ ๋‰ฒ ๋‰ณ ๋‰ด ๋‰ต ๋‰ถ ๋‰ท ๋‰ธ ๋‰น ๋‰บ ๋‰ป ๋‰ผ ๋‰ฝ ๋‰พ ๋‰ฟ ๋Š€ ๋Š ๋Š‚ ๋Šƒ ๋Š„ ๋Š… ๋Š† ๋Š‡ ๋Šˆ ๋Š‰ ๋ŠŠ ๋Š‹ ๋ŠŒ ๋Š ๋ŠŽ ๋Š ๋Š ๋Š‘ ๋Š’ ๋Š“ ๋Š” ๋Š• ๋Š– ๋Š— ๋Š˜ ๋Š™ ๋Šš ๋Š› ๋Šœ ๋Š ๋Šž ๋ŠŸ ๋Š  ๋Šก ๋Šข ๋Šฃ ๋Šค ๋Šฅ ๋Šฆ ๋Šง ๋Šจ ๋Šฉ ๋Šช ๋Šซ ๋Šฌ ๋Šญ ๋Šฎ ๋Šฏ ๋Šฐ ๋Šฑ ๋Šฒ ๋Šณ ๋Šด ๋Šต ๋Šถ ๋Šท ๋Šธ ๋Šน ๋Šบ ๋Šป ๋Šผ ๋Šฝ ๋Šพ ๋Šฟ ๋‹€ ๋‹ ๋‹‚ ๋‹ƒ ๋‹„ ๋‹… ๋‹† ๋‹‡ ๋‹ˆ ๋‹‰ ๋‹Š ๋‹‹ ๋‹Œ ๋‹ ๋‹Ž ๋‹ ๋‹ ๋‹‘ ๋‹’ ๋‹“ ๋‹” ๋‹• ๋‹– ๋‹— ๋‹˜ ๋‹™ ๋‹š ๋‹› ๋‹œ ๋‹ ๋‹ž ๋‹Ÿ ๋‹  ๋‹ก ๋‹ข ๋‹ฃ ๋‹ค ๋‹ฅ ๋‹ฆ ๋‹ง ๋‹จ ๋‹ฉ ๋‹ช ๋‹ซ ๋‹ฌ ๋‹ญ ๋‹ฎ ๋‹ฏ ๋‹ฐ ๋‹ฑ ๋‹ฒ ๋‹ณ ๋‹ด ๋‹ต ๋‹ถ ๋‹ท ๋‹ธ ๋‹น ๋‹บ ๋‹ป ๋‹ผ ๋‹ฝ ๋‹พ ๋‹ฟ ๋Œ€ ๋Œ ๋Œ‚ ๋Œƒ ๋Œ„ ๋Œ… ๋Œ† ๋Œ‡ ๋Œˆ ๋Œ‰ ๋ŒŠ ๋Œ‹ ๋ŒŒ ๋Œ ๋ŒŽ ๋Œ ๋Œ ๋Œ‘ ๋Œ’ ๋Œ“ ๋Œ” ๋Œ• ๋Œ– ๋Œ— ๋Œ˜ ๋Œ™ ๋Œš ๋Œ› ๋Œœ ๋Œ ๋Œž ๋ŒŸ ๋Œ  ๋Œก ๋Œข ๋Œฃ ๋Œค ๋Œฅ ๋Œฆ ๋Œง ๋Œจ ๋Œฉ ๋Œช ๋Œซ ๋Œฌ ๋Œญ ๋Œฎ ๋Œฏ ๋Œฐ ๋Œฑ ๋Œฒ ๋Œณ ๋Œด ๋Œต ๋Œถ ๋Œท ๋Œธ ๋Œน ๋Œบ ๋Œป ๋Œผ ๋Œฝ ๋Œพ ๋Œฟ ๋€ ๋ ๋‚ ๋ƒ ๋„ ๋… ๋† ๋‡ ๋ˆ ๋‰ ๋Š ๋‹ ๋Œ ๋ ๋Ž ๋ ๋ ๋‘ ๋’ ๋“ ๋” ๋• ๋– ๋— ๋˜ ๋™ ๋š ๋› ๋œ ๋ ๋ž ๋Ÿ ๋  ๋ก ๋ข ๋ฃ ๋ค ๋ฅ ๋ฆ ๋ง ๋จ ๋ฉ ๋ช ๋ซ ๋ฌ ๋ญ ๋ฎ ๋ฏ ๋ฐ ๋ฑ ๋ฒ ๋ณ ๋ด ๋ต ๋ถ ๋ท ๋ธ ๋น ๋บ ๋ป ๋ผ ๋ฝ ๋พ ๋ฟ ๋Ž€ ๋Ž ๋Ž‚ ๋Žƒ ๋Ž„ ๋Ž… ๋Ž† ๋Ž‡ ๋Žˆ ๋Ž‰ ๋ŽŠ ๋Ž‹ ๋ŽŒ ๋Ž ๋ŽŽ ๋Ž ๋Ž ๋Ž‘ ๋Ž’ ๋Ž“ ๋Ž” ๋Ž• ๋Ž– ๋Ž— ๋Ž˜ ๋Ž™ ๋Žš ๋Ž› ๋Žœ ๋Ž ๋Žž ๋ŽŸ ๋Ž  ๋Žก ๋Žข ๋Žฃ ๋Žค ๋Žฅ ๋Žฆ ๋Žง ๋Žจ ๋Žฉ ๋Žช ๋Žซ ๋Žฌ ๋Žญ ๋Žฎ ๋Žฏ ๋Žฐ ๋Žฑ ๋Žฒ ๋Žณ ๋Žด ๋Žต ๋Žถ ๋Žท ๋Žธ ๋Žน ๋Žบ ๋Žป ๋Žผ ๋Žฝ ๋Žพ ๋Žฟ ๋€ ๋ ๋‚ ๋ƒ ๋„ ๋… ๋† ๋‡ ๋ˆ ๋‰ ๋Š ๋‹ ๋Œ ๋ ๋Ž ๋ ๋ ๋‘ ๋’ ๋“ ๋” ๋• ๋– ๋— ๋˜ ๋™ ๋š ๋› ๋œ ๋ ๋ž ๋Ÿ ๋  ๋ก ๋ข ๋ฃ ๋ค ๋ฅ ๋ฆ ๋ง ๋จ ๋ฉ ๋ช ๋ซ ๋ฌ ๋ญ ๋ฎ ๋ฏ ๋ฐ ๋ฑ ๋ฒ ๋ณ ๋ด ๋ต ๋ถ ๋ท ๋ธ ๋น ๋บ ๋ป ๋ผ ๋ฝ ๋พ ๋ฟ ๋€ ๋ ๋‚ ๋ƒ ๋„ ๋… ๋† ๋‡ ๋ˆ ๋‰ ๋Š ๋‹ ๋Œ ๋ ๋Ž ๋ ๋ ๋‘ ๋’ ๋“ ๋” ๋• ๋– ๋— ๋˜ ๋™ ๋š ๋› ๋œ ๋ ๋ž ๋Ÿ ๋  ๋ก ๋ข ๋ฃ ๋ค ๋ฅ ๋ฆ ๋ง ๋จ ๋ฉ ๋ช ๋ซ ๋ฌ ๋ญ ๋ฎ ๋ฏ ๋ฐ ๋ฑ ๋ฒ ๋ณ ๋ด ๋ต ๋ถ ๋ท ๋ธ ๋น ๋บ ๋ป ๋ผ ๋ฝ ๋พ ๋ฟ ๋‘€ ๋‘ ๋‘‚ ๋‘ƒ ๋‘„ ๋‘… ๋‘† ๋‘‡ ๋‘ˆ ๋‘‰ ๋‘Š ๋‘‹ ๋‘Œ ๋‘ ๋‘Ž ๋‘ ๋‘ ๋‘‘ ๋‘’ ๋‘“ ๋‘” ๋‘• ๋‘– ๋‘— ๋‘˜ ๋‘™ ๋‘š ๋‘› ๋‘œ ๋‘ ๋‘ž ๋‘Ÿ ๋‘  ๋‘ก ๋‘ข ๋‘ฃ ๋‘ค ๋‘ฅ ๋‘ฆ ๋‘ง ๋‘จ ๋‘ฉ ๋‘ช ๋‘ซ ๋‘ฌ ๋‘ญ ๋‘ฎ ๋‘ฏ ๋‘ฐ ๋‘ฑ ๋‘ฒ ๋‘ณ ๋‘ด ๋‘ต ๋‘ถ ๋‘ท ๋‘ธ ๋‘น ๋‘บ ๋‘ป ๋‘ผ ๋‘ฝ ๋‘พ ๋‘ฟ ๋’€ ๋’ ๋’‚ ๋’ƒ ๋’„ ๋’… ๋’† ๋’‡ ๋’ˆ ๋’‰ ๋’Š ๋’‹ ๋’Œ ๋’ ๋’Ž ๋’ ๋’ ๋’‘ ๋’’ ๋’“ ๋’” ๋’• ๋’– ๋’— ๋’˜ ๋’™ ๋’š ๋’› ๋’œ ๋’ ๋’ž ๋’Ÿ ๋’  ๋’ก ๋’ข ๋’ฃ ๋’ค ๋’ฅ ๋’ฆ ๋’ง ๋’จ ๋’ฉ ๋’ช ๋’ซ ๋’ฌ ๋’ญ ๋’ฎ ๋’ฏ ๋’ฐ ๋’ฑ ๋’ฒ ๋’ณ ๋’ด ๋’ต ๋’ถ ๋’ท ๋’ธ ๋’น ๋’บ ๋’ป ๋’ผ ๋’ฝ ๋’พ ๋’ฟ ๋“€ ๋“ ๋“‚ ๋“ƒ ๋“„ ๋“… ๋“† ๋“‡ ๋“ˆ ๋“‰ ๋“Š ๋“‹ ๋“Œ ๋“ ๋“Ž ๋“ ๋“ ๋“‘ ๋“’ ๋““ ๋“” ๋“• ๋“– ๋“— ๋“˜ ๋“™ ๋“š ๋“› ๋“œ ๋“ ๋“ž ๋“Ÿ ๋“  ๋“ก ๋“ข ๋“ฃ ๋“ค ๋“ฅ ๋“ฆ ๋“ง ๋“จ ๋“ฉ ๋“ช ๋“ซ ๋“ฌ ๋“ญ ๋“ฎ ๋“ฏ ๋“ฐ ๋“ฑ ๋“ฒ ๋“ณ ๋“ด ๋“ต ๋“ถ ๋“ท ๋“ธ ๋“น ๋“บ ๋“ป ๋“ผ ๋“ฝ ๋“พ ๋“ฟ ๋”€ ๋” ๋”‚ ๋”ƒ ๋”„ ๋”… ๋”† ๋”‡ ๋”ˆ ๋”‰ ๋”Š ๋”‹ ๋”Œ ๋” ๋”Ž ๋” ๋” ๋”‘ ๋”’ ๋”“ ๋”” ๋”• ๋”– ๋”— ๋”˜ ๋”™ ๋”š ๋”› ๋”œ ๋” ๋”ž ๋”Ÿ ๋”  ๋”ก ๋”ข ๋”ฃ ๋”ค ๋”ฅ ๋”ฆ ๋”ง ๋”จ ๋”ฉ ๋”ช ๋”ซ ๋”ฌ ๋”ญ ๋”ฎ ๋”ฏ ๋”ฐ ๋”ฑ ๋”ฒ ๋”ณ ๋”ด ๋”ต ๋”ถ ๋”ท ๋”ธ ๋”น ๋”บ ๋”ป ๋”ผ ๋”ฝ ๋”พ ๋”ฟ ๋•€ ๋• ๋•‚ ๋•ƒ ๋•„ ๋•… ๋•† ๋•‡ ๋•ˆ ๋•‰ ๋•Š ๋•‹ ๋•Œ ๋• ๋•Ž ๋• ๋• ๋•‘ ๋•’ ๋•“ ๋•” ๋•• ๋•– ๋•— ๋•˜ ๋•™ ๋•š ๋•› ๋•œ ๋• ๋•ž ๋•Ÿ ๋•  ๋•ก ๋•ข ๋•ฃ ๋•ค ๋•ฅ ๋•ฆ ๋•ง ๋•จ ๋•ฉ ๋•ช ๋•ซ ๋•ฌ ๋•ญ ๋•ฎ ๋•ฏ ๋•ฐ ๋•ฑ ๋•ฒ ๋•ณ ๋•ด ๋•ต ๋•ถ ๋•ท ๋•ธ ๋•น ๋•บ ๋•ป ๋•ผ ๋•ฝ ๋•พ ๋•ฟ ๋–€ ๋– ๋–‚ ๋–ƒ ๋–„ ๋–… ๋–† ๋–‡ ๋–ˆ ๋–‰ ๋–Š ๋–‹ ๋–Œ ๋– ๋–Ž ๋– ๋– ๋–‘ ๋–’ ๋–“ ๋–” ๋–• ๋–– ๋–— ๋–˜ ๋–™ ๋–š ๋–› ๋–œ ๋– ๋–ž ๋–Ÿ ๋–  ๋–ก ๋–ข ๋–ฃ ๋–ค ๋–ฅ ๋–ฆ ๋–ง ๋–จ ๋–ฉ ๋–ช ๋–ซ ๋–ฌ ๋–ญ ๋–ฎ ๋–ฏ ๋–ฐ ๋–ฑ ๋–ฒ ๋–ณ ๋–ด ๋–ต ๋–ถ ๋–ท ๋–ธ ๋–น ๋–บ ๋–ป ๋–ผ ๋–ฝ ๋–พ ๋–ฟ ๋—€ ๋— ๋—‚ ๋—ƒ ๋—„ ๋—… ๋—† ๋—‡ ๋—ˆ ๋—‰ ๋—Š ๋—‹ ๋—Œ ๋— ๋—Ž ๋— ๋— ๋—‘ ๋—’ ๋—“ ๋—” ๋—• ๋—– ๋—— ๋—˜ ๋—™ ๋—š ๋—› ๋—œ ๋— ๋—ž ๋—Ÿ ๋—  ๋—ก ๋—ข ๋—ฃ ๋—ค ๋—ฅ ๋—ฆ ๋—ง ๋—จ ๋—ฉ ๋—ช ๋—ซ ๋—ฌ ๋—ญ ๋—ฎ ๋—ฏ ๋—ฐ ๋—ฑ ๋—ฒ ๋—ณ ๋—ด ๋—ต ๋—ถ ๋—ท ๋—ธ ๋—น ๋—บ ๋—ป ๋—ผ ๋—ฝ ๋—พ ๋—ฟ ๋˜€ ๋˜ ๋˜‚ ๋˜ƒ ๋˜„ ๋˜… ๋˜† ๋˜‡ ๋˜ˆ ๋˜‰ ๋˜Š ๋˜‹ ๋˜Œ ๋˜ ๋˜Ž ๋˜ ๋˜ ๋˜‘ ๋˜’ ๋˜“ ๋˜” ๋˜• ๋˜– ๋˜— ๋˜˜ ๋˜™ ๋˜š ๋˜› ๋˜œ ๋˜ ๋˜ž ๋˜Ÿ ๋˜  ๋˜ก ๋˜ข ๋˜ฃ ๋˜ค ๋˜ฅ ๋˜ฆ ๋˜ง ๋˜จ ๋˜ฉ ๋˜ช ๋˜ซ ๋˜ฌ ๋˜ญ ๋˜ฎ ๋˜ฏ ๋˜ฐ ๋˜ฑ ๋˜ฒ ๋˜ณ ๋˜ด ๋˜ต ๋˜ถ ๋˜ท ๋˜ธ ๋˜น ๋˜บ ๋˜ป ๋˜ผ ๋˜ฝ ๋˜พ ๋˜ฟ ๋™€ ๋™ ๋™‚ ๋™ƒ ๋™„ ๋™… ๋™† ๋™‡ ๋™ˆ ๋™‰ ๋™Š ๋™‹ ๋™Œ ๋™ ๋™Ž ๋™ ๋™ ๋™‘ ๋™’ ๋™“ ๋™” ๋™• ๋™– ๋™— ๋™˜ ๋™™ ๋™š ๋™› ๋™œ ๋™ ๋™ž ๋™Ÿ ๋™  ๋™ก ๋™ข ๋™ฃ ๋™ค ๋™ฅ ๋™ฆ ๋™ง ๋™จ ๋™ฉ ๋™ช ๋™ซ ๋™ฌ ๋™ญ ๋™ฎ ๋™ฏ ๋™ฐ ๋™ฑ ๋™ฒ ๋™ณ ๋™ด ๋™ต ๋™ถ ๋™ท ๋™ธ ๋™น ๋™บ ๋™ป ๋™ผ ๋™ฝ ๋™พ ๋™ฟ ๋š€ ๋š ๋š‚ ๋šƒ ๋š„ ๋š… ๋š† ๋š‡ ๋šˆ ๋š‰ ๋šŠ ๋š‹ ๋šŒ ๋š ๋šŽ ๋š ๋š ๋š‘ ๋š’ ๋š“ ๋š” ๋š• ๋š– ๋š— ๋š˜ ๋š™ ๋šš ๋š› ๋šœ ๋š ๋šž ๋šŸ ๋š  ๋šก ๋šข ๋šฃ ๋šค ๋šฅ ๋šฆ ๋šง ๋šจ ๋šฉ ๋šช ๋šซ ๋šฌ ๋šญ ๋šฎ ๋šฏ ๋šฐ ๋šฑ ๋šฒ ๋šณ ๋šด ๋šต ๋šถ ๋šท ๋šธ ๋šน ๋šบ ๋šป ๋šผ ๋šฝ ๋šพ ๋šฟ ๋›€ ๋› ๋›‚ ๋›ƒ ๋›„ ๋›… ๋›† ๋›‡ ๋›ˆ ๋›‰ ๋›Š ๋›‹ ๋›Œ ๋› ๋›Ž ๋› ๋› ๋›‘ ๋›’ ๋›“ ๋›” ๋›• ๋›– ๋›— ๋›˜ ๋›™ ๋›š ๋›› ๋›œ ๋› ๋›ž ๋›Ÿ ๋›  ๋›ก ๋›ข ๋›ฃ ๋›ค ๋›ฅ ๋›ฆ ๋›ง ๋›จ ๋›ฉ ๋›ช ๋›ซ ๋›ฌ ๋›ญ ๋›ฎ ๋›ฏ ๋›ฐ ๋›ฑ ๋›ฒ ๋›ณ ๋›ด ๋›ต ๋›ถ ๋›ท ๋›ธ ๋›น ๋›บ ๋›ป ๋›ผ ๋›ฝ ๋›พ ๋›ฟ ๋œ€ ๋œ ๋œ‚ ๋œƒ ๋œ„ ๋œ… ๋œ† ๋œ‡ ๋œˆ ๋œ‰ ๋œŠ ๋œ‹ ๋œŒ ๋œ ๋œŽ ๋œ ๋œ ๋œ‘ ๋œ’ ๋œ“ ๋œ” ๋œ• ๋œ– ๋œ— ๋œ˜ ๋œ™ ๋œš ๋œ› ๋œœ ๋œ ๋œž ๋œŸ ๋œ  ๋œก ๋œข ๋œฃ ๋œค ๋œฅ ๋œฆ ๋œง ๋œจ ๋œฉ ๋œช ๋œซ ๋œฌ ๋œญ ๋œฎ ๋œฏ ๋œฐ ๋œฑ ๋œฒ ๋œณ ๋œด ๋œต ๋œถ ๋œท ๋œธ ๋œน ๋œบ ๋œป ๋œผ ๋œฝ ๋œพ ๋œฟ ๋€ ๋ ๋‚ ๋ƒ ๋„ ๋… ๋† ๋‡ ๋ˆ ๋‰ ๋Š ๋‹ ๋Œ ๋ ๋Ž ๋ ๋ ๋‘ ๋’ ๋“ ๋” ๋• ๋– ๋— ๋˜ ๋™ ๋š ๋› ๋œ ๋ ๋ž ๋Ÿ ๋  ๋ก ๋ข ๋ฃ ๋ค ๋ฅ ๋ฆ ๋ง ๋จ ๋ฉ ๋ช ๋ซ ๋ฌ ๋ญ ๋ฎ ๋ฏ ๋ฐ ๋ฑ ๋ฒ ๋ณ ๋ด ๋ต ๋ถ ๋ท ๋ธ ๋น ๋บ ๋ป ๋ผ ๋ฝ ๋พ ๋ฟ ๋ž€ ๋ž ๋ž‚ ๋žƒ ๋ž„ ๋ž… ๋ž† ๋ž‡ ๋žˆ ๋ž‰ ๋žŠ ๋ž‹ ๋žŒ ๋ž ๋žŽ ๋ž ๋ž ๋ž‘ ๋ž’ ๋ž“ ๋ž” ๋ž• ๋ž– ๋ž— ๋ž˜ ๋ž™ ๋žš ๋ž› ๋žœ ๋ž ๋žž ๋žŸ ๋ž  ๋žก ๋žข ๋žฃ ๋žค ๋žฅ ๋žฆ ๋žง ๋žจ ๋žฉ ๋žช ๋žซ ๋žฌ ๋žญ ๋žฎ ๋žฏ ๋žฐ ๋žฑ ๋žฒ ๋žณ ๋žด ๋žต ๋žถ ๋žท ๋žธ ๋žน ๋žบ ๋žป ๋žผ ๋žฝ ๋žพ ๋žฟ ๋Ÿ€ ๋Ÿ ๋Ÿ‚ ๋Ÿƒ ๋Ÿ„ ๋Ÿ… ๋Ÿ† ๋Ÿ‡ ๋Ÿˆ ๋Ÿ‰ ๋ŸŠ ๋Ÿ‹ ๋ŸŒ ๋Ÿ ๋ŸŽ ๋Ÿ ๋Ÿ ๋Ÿ‘ ๋Ÿ’ ๋Ÿ“ ๋Ÿ” ๋Ÿ• ๋Ÿ– ๋Ÿ— ๋Ÿ˜ ๋Ÿ™ ๋Ÿš ๋Ÿ› ๋Ÿœ ๋Ÿ ๋Ÿž ๋ŸŸ ๋Ÿ  ๋Ÿก ๋Ÿข ๋Ÿฃ ๋Ÿค ๋Ÿฅ ๋Ÿฆ ๋Ÿง ๋Ÿจ ๋Ÿฉ ๋Ÿช ๋Ÿซ ๋Ÿฌ ๋Ÿญ ๋Ÿฎ ๋Ÿฏ ๋Ÿฐ ๋Ÿฑ ๋Ÿฒ ๋Ÿณ ๋Ÿด ๋Ÿต ๋Ÿถ ๋Ÿท ๋Ÿธ ๋Ÿน ๋Ÿบ ๋Ÿป ๋Ÿผ ๋Ÿฝ ๋Ÿพ ๋Ÿฟ ๋ € ๋  ๋ ‚ ๋ ƒ ๋ „ ๋ … ๋ † ๋ ‡ ๋ ˆ ๋ ‰ ๋ Š ๋ ‹ ๋ Œ ๋  ๋ Ž ๋  ๋  ๋ ‘ ๋ ’ ๋ “ ๋ ” ๋ • ๋ – ๋ — ๋ ˜ ๋ ™ ๋ š ๋ › ๋ œ ๋  ๋ ž ๋ Ÿ ๋   ๋ ก ๋ ข ๋ ฃ ๋ ค ๋ ฅ ๋ ฆ ๋ ง ๋ จ ๋ ฉ ๋ ช ๋ ซ ๋ ฌ ๋ ญ ๋ ฎ ๋ ฏ ๋ ฐ ๋ ฑ ๋ ฒ ๋ ณ ๋ ด ๋ ต ๋ ถ ๋ ท ๋ ธ ๋ น ๋ บ ๋ ป ๋ ผ ๋ ฝ ๋ พ ๋ ฟ ๋ก€ ๋ก ๋ก‚ ๋กƒ ๋ก„ ๋ก… ๋ก† ๋ก‡ ๋กˆ ๋ก‰ ๋กŠ ๋ก‹ ๋กŒ ๋ก ๋กŽ ๋ก ๋ก ๋ก‘ ๋ก’ ๋ก“ ๋ก” ๋ก• ๋ก– ๋ก— ๋ก˜ ๋ก™ ๋กš ๋ก› ๋กœ ๋ก ๋กž ๋กŸ ๋ก  ๋กก ๋กข ๋กฃ ๋กค ๋กฅ ๋กฆ ๋กง ๋กจ ๋กฉ ๋กช ๋กซ ๋กฌ ๋กญ ๋กฎ ๋กฏ ๋กฐ ๋กฑ ๋กฒ ๋กณ ๋กด ๋กต ๋กถ ๋กท ๋กธ ๋กน ๋กบ ๋กป ๋กผ ๋กฝ ๋กพ ๋กฟ ๋ข€ ๋ข ๋ข‚ ๋ขƒ ๋ข„ ๋ข… ๋ข† ๋ข‡ ๋ขˆ ๋ข‰ ๋ขŠ ๋ข‹ ๋ขŒ ๋ข ๋ขŽ ๋ข ๋ข ๋ข‘ ๋ข’ ๋ข“ ๋ข” ๋ข• ๋ข– ๋ข— ๋ข˜ ๋ข™ ๋ขš ๋ข› ๋ขœ ๋ข ๋ขž ๋ขŸ ๋ข  ๋ขก ๋ขข ๋ขฃ ๋ขค ๋ขฅ ๋ขฆ ๋ขง ๋ขจ ๋ขฉ ๋ขช ๋ขซ ๋ขฌ ๋ขญ ๋ขฎ ๋ขฏ ๋ขฐ ๋ขฑ ๋ขฒ ๋ขณ ๋ขด ๋ขต ๋ขถ ๋ขท ๋ขธ ๋ขน ๋ขบ ๋ขป ๋ขผ ๋ขฝ ๋ขพ ๋ขฟ ๋ฃ€ ๋ฃ ๋ฃ‚ ๋ฃƒ ๋ฃ„ ๋ฃ… ๋ฃ† ๋ฃ‡ ๋ฃˆ ๋ฃ‰ ๋ฃŠ ๋ฃ‹ ๋ฃŒ ๋ฃ ๋ฃŽ ๋ฃ ๋ฃ ๋ฃ‘ ๋ฃ’ ๋ฃ“ ๋ฃ” ๋ฃ• ๋ฃ– ๋ฃ— ๋ฃ˜ ๋ฃ™ ๋ฃš ๋ฃ› ๋ฃœ ๋ฃ ๋ฃž ๋ฃŸ ๋ฃ  ๋ฃก ๋ฃข ๋ฃฃ ๋ฃค ๋ฃฅ ๋ฃฆ ๋ฃง ๋ฃจ ๋ฃฉ ๋ฃช ๋ฃซ ๋ฃฌ ๋ฃญ ๋ฃฎ ๋ฃฏ ๋ฃฐ ๋ฃฑ ๋ฃฒ ๋ฃณ ๋ฃด ๋ฃต ๋ฃถ ๋ฃท ๋ฃธ ๋ฃน ๋ฃบ ๋ฃป ๋ฃผ ๋ฃฝ ๋ฃพ ๋ฃฟ ๋ค€ ๋ค ๋ค‚ ๋คƒ ๋ค„ ๋ค… ๋ค† ๋ค‡ ๋คˆ ๋ค‰ ๋คŠ ๋ค‹ ๋คŒ ๋ค ๋คŽ ๋ค ๋ค ๋ค‘ ๋ค’ ๋ค“ ๋ค” ๋ค• ๋ค– ๋ค— ๋ค˜ ๋ค™ ๋คš ๋ค› ๋คœ ๋ค ๋คž ๋คŸ ๋ค  ๋คก ๋คข ๋คฃ ๋คค ๋คฅ ๋คฆ ๋คง ๋คจ ๋คฉ ๋คช ๋คซ ๋คฌ ๋คญ ๋คฎ ๋คฏ ๋คฐ ๋คฑ ๋คฒ ๋คณ ๋คด ๋คต ๋คถ ๋คท ๋คธ ๋คน ๋คบ ๋คป ๋คผ ๋คฝ ๋คพ ๋คฟ ๋ฅ€ ๋ฅ ๋ฅ‚ ๋ฅƒ ๋ฅ„ ๋ฅ… ๋ฅ† ๋ฅ‡ ๋ฅˆ ๋ฅ‰ ๋ฅŠ ๋ฅ‹ ๋ฅŒ ๋ฅ ๋ฅŽ ๋ฅ ๋ฅ ๋ฅ‘ ๋ฅ’ ๋ฅ“ ๋ฅ” ๋ฅ• ๋ฅ– ๋ฅ— ๋ฅ˜ ๋ฅ™ ๋ฅš ๋ฅ› ๋ฅœ ๋ฅ ๋ฅž ๋ฅŸ ๋ฅ  ๋ฅก ๋ฅข ๋ฅฃ ๋ฅค ๋ฅฅ ๋ฅฆ ๋ฅง ๋ฅจ ๋ฅฉ ๋ฅช ๋ฅซ ๋ฅฌ ๋ฅญ ๋ฅฎ ๋ฅฏ ๋ฅฐ ๋ฅฑ ๋ฅฒ ๋ฅณ ๋ฅด ๋ฅต ๋ฅถ ๋ฅท ๋ฅธ ๋ฅน ๋ฅบ ๋ฅป ๋ฅผ ๋ฅฝ ๋ฅพ ๋ฅฟ ๋ฆ€ ๋ฆ ๋ฆ‚ ๋ฆƒ ๋ฆ„ ๋ฆ… ๋ฆ† ๋ฆ‡ ๋ฆˆ ๋ฆ‰ ๋ฆŠ ๋ฆ‹ ๋ฆŒ ๋ฆ ๋ฆŽ ๋ฆ ๋ฆ ๋ฆ‘ ๋ฆ’ ๋ฆ“ ๋ฆ” ๋ฆ• ๋ฆ– ๋ฆ— ๋ฆ˜ ๋ฆ™ ๋ฆš ๋ฆ› ๋ฆœ ๋ฆ ๋ฆž ๋ฆŸ ๋ฆ  ๋ฆก ๋ฆข ๋ฆฃ ๋ฆค ๋ฆฅ ๋ฆฆ ๋ฆง ๋ฆจ ๋ฆฉ ๋ฆช ๋ฆซ ๋ฆฌ ๋ฆญ ๋ฆฎ ๋ฆฏ ๋ฆฐ ๋ฆฑ ๋ฆฒ ๋ฆณ ๋ฆด ๋ฆต ๋ฆถ ๋ฆท ๋ฆธ ๋ฆน ๋ฆบ ๋ฆป ๋ฆผ ๋ฆฝ ๋ฆพ ๋ฆฟ ๋ง€ ๋ง ๋ง‚ ๋งƒ ๋ง„ ๋ง… ๋ง† ๋ง‡ ๋งˆ ๋ง‰ ๋งŠ ๋ง‹ ๋งŒ ๋ง ๋งŽ ๋ง ๋ง ๋ง‘ ๋ง’ ๋ง“ ๋ง” ๋ง• ๋ง– ๋ง— ๋ง˜ ๋ง™ ๋งš ๋ง› ๋งœ ๋ง ๋งž ๋งŸ ๋ง  ๋งก ๋งข ๋งฃ ๋งค ๋งฅ ๋งฆ ๋งง ๋งจ ๋งฉ ๋งช ๋งซ ๋งฌ ๋งญ ๋งฎ ๋งฏ ๋งฐ ๋งฑ ๋งฒ ๋งณ ๋งด ๋งต ๋งถ ๋งท ๋งธ ๋งน ๋งบ ๋งป ๋งผ ๋งฝ ๋งพ ๋งฟ ๋จ€ ๋จ ๋จ‚ ๋จƒ ๋จ„ ๋จ… ๋จ† ๋จ‡ ๋จˆ ๋จ‰ ๋จŠ ๋จ‹ ๋จŒ ๋จ ๋จŽ ๋จ ๋จ ๋จ‘ ๋จ’ ๋จ“ ๋จ” ๋จ• ๋จ– ๋จ— ๋จ˜ ๋จ™ ๋จš ๋จ› ๋จœ ๋จ ๋จž ๋จŸ ๋จ  ๋จก ๋จข ๋จฃ ๋จค ๋จฅ ๋จฆ ๋จง ๋จจ ๋จฉ ๋จช ๋จซ ๋จฌ ๋จญ ๋จฎ ๋จฏ ๋จฐ ๋จฑ ๋จฒ ๋จณ ๋จด ๋จต ๋จถ ๋จท ๋จธ ๋จน ๋จบ ๋จป ๋จผ ๋จฝ ๋จพ ๋จฟ ๋ฉ€ ๋ฉ ๋ฉ‚ ๋ฉƒ ๋ฉ„ ๋ฉ… ๋ฉ† ๋ฉ‡ ๋ฉˆ ๋ฉ‰ ๋ฉŠ ๋ฉ‹ ๋ฉŒ ๋ฉ ๋ฉŽ ๋ฉ ๋ฉ ๋ฉ‘ ๋ฉ’ ๋ฉ“ ๋ฉ” ๋ฉ• ๋ฉ– ๋ฉ— ๋ฉ˜ ๋ฉ™ ๋ฉš ๋ฉ› ๋ฉœ ๋ฉ ๋ฉž ๋ฉŸ ๋ฉ  ๋ฉก ๋ฉข ๋ฉฃ ๋ฉค ๋ฉฅ ๋ฉฆ ๋ฉง ๋ฉจ ๋ฉฉ ๋ฉช ๋ฉซ ๋ฉฌ ๋ฉญ ๋ฉฎ ๋ฉฏ ๋ฉฐ ๋ฉฑ ๋ฉฒ ๋ฉณ ๋ฉด ๋ฉต ๋ฉถ ๋ฉท ๋ฉธ ๋ฉน ๋ฉบ ๋ฉป ๋ฉผ ๋ฉฝ ๋ฉพ ๋ฉฟ ๋ช€ ๋ช ๋ช‚ ๋ชƒ ๋ช„ ๋ช… ๋ช† ๋ช‡ ๋ชˆ ๋ช‰ ๋ชŠ ๋ช‹ ๋ชŒ ๋ช ๋ชŽ ๋ช ๋ช ๋ช‘ ๋ช’ ๋ช“ ๋ช” ๋ช• ๋ช– ๋ช— ๋ช˜ ๋ช™ ๋ชš ๋ช› ๋ชœ ๋ช ๋ชž ๋ชŸ ๋ช  ๋ชก ๋ชข ๋ชฃ ๋ชค ๋ชฅ ๋ชฆ ๋ชง ๋ชจ ๋ชฉ ๋ชช ๋ชซ ๋ชฌ ๋ชญ ๋ชฎ ๋ชฏ ๋ชฐ ๋ชฑ ๋ชฒ ๋ชณ ๋ชด ๋ชต ๋ชถ ๋ชท ๋ชธ ๋ชน ๋ชบ ๋ชป ๋ชผ ๋ชฝ ๋ชพ ๋ชฟ ๋ซ€ ๋ซ ๋ซ‚ ๋ซƒ ๋ซ„ ๋ซ… ๋ซ† ๋ซ‡ ๋ซˆ ๋ซ‰ ๋ซŠ ๋ซ‹ ๋ซŒ ๋ซ ๋ซŽ ๋ซ ๋ซ ๋ซ‘ ๋ซ’ ๋ซ“ ๋ซ” ๋ซ• ๋ซ– ๋ซ— ๋ซ˜ ๋ซ™ ๋ซš ๋ซ› ๋ซœ ๋ซ ๋ซž ๋ซŸ ๋ซ  ๋ซก ๋ซข ๋ซฃ ๋ซค ๋ซฅ ๋ซฆ ๋ซง ๋ซจ ๋ซฉ ๋ซช ๋ซซ ๋ซฌ ๋ซญ ๋ซฎ ๋ซฏ ๋ซฐ ๋ซฑ ๋ซฒ ๋ซณ ๋ซด ๋ซต ๋ซถ ๋ซท ๋ซธ ๋ซน ๋ซบ ๋ซป ๋ซผ ๋ซฝ ๋ซพ ๋ซฟ ๋ฌ€ ๋ฌ ๋ฌ‚ ๋ฌƒ ๋ฌ„ ๋ฌ… ๋ฌ† ๋ฌ‡ ๋ฌˆ ๋ฌ‰ ๋ฌŠ ๋ฌ‹ ๋ฌŒ ๋ฌ ๋ฌŽ ๋ฌ ๋ฌ ๋ฌ‘ ๋ฌ’ ๋ฌ“ ๋ฌ” ๋ฌ• ๋ฌ– ๋ฌ— ๋ฌ˜ ๋ฌ™ ๋ฌš ๋ฌ› ๋ฌœ ๋ฌ ๋ฌž ๋ฌŸ ๋ฌ  ๋ฌก ๋ฌข ๋ฌฃ ๋ฌค ๋ฌฅ ๋ฌฆ ๋ฌง ๋ฌจ ๋ฌฉ ๋ฌช ๋ฌซ ๋ฌฌ ๋ฌญ ๋ฌฎ ๋ฌฏ ๋ฌฐ ๋ฌฑ ๋ฌฒ ๋ฌณ ๋ฌด ๋ฌต ๋ฌถ ๋ฌท ๋ฌธ ๋ฌน ๋ฌบ ๋ฌป ๋ฌผ ๋ฌฝ ๋ฌพ ๋ฌฟ ๋ญ€ ๋ญ ๋ญ‚ ๋ญƒ ๋ญ„ ๋ญ… ๋ญ† ๋ญ‡ ๋ญˆ ๋ญ‰ ๋ญŠ ๋ญ‹ ๋ญŒ ๋ญ ๋ญŽ ๋ญ ๋ญ ๋ญ‘ ๋ญ’ ๋ญ“ ๋ญ” ๋ญ• ๋ญ– ๋ญ— ๋ญ˜ ๋ญ™ ๋ญš ๋ญ› ๋ญœ ๋ญ ๋ญž ๋ญŸ ๋ญ  ๋ญก ๋ญข ๋ญฃ ๋ญค ๋ญฅ ๋ญฆ ๋ญง ๋ญจ ๋ญฉ ๋ญช ๋ญซ ๋ญฌ ๋ญญ ๋ญฎ ๋ญฏ ๋ญฐ ๋ญฑ ๋ญฒ ๋ญณ ๋ญด ๋ญต ๋ญถ ๋ญท ๋ญธ ๋ญน ๋ญบ ๋ญป ๋ญผ ๋ญฝ ๋ญพ ๋ญฟ ๋ฎ€ ๋ฎ ๋ฎ‚ ๋ฎƒ ๋ฎ„ ๋ฎ… ๋ฎ† ๋ฎ‡ ๋ฎˆ ๋ฎ‰ ๋ฎŠ ๋ฎ‹ ๋ฎŒ ๋ฎ ๋ฎŽ ๋ฎ ๋ฎ ๋ฎ‘ ๋ฎ’ ๋ฎ“ ๋ฎ” ๋ฎ• ๋ฎ– ๋ฎ— ๋ฎ˜ ๋ฎ™ ๋ฎš ๋ฎ› ๋ฎœ ๋ฎ ๋ฎž ๋ฎŸ ๋ฎ  ๋ฎก ๋ฎข ๋ฎฃ ๋ฎค ๋ฎฅ ๋ฎฆ ๋ฎง ๋ฎจ ๋ฎฉ ๋ฎช ๋ฎซ ๋ฎฌ ๋ฎญ ๋ฎฎ ๋ฎฏ ๋ฎฐ ๋ฎฑ ๋ฎฒ ๋ฎณ ๋ฎด ๋ฎต ๋ฎถ ๋ฎท ๋ฎธ ๋ฎน ๋ฎบ ๋ฎป ๋ฎผ ๋ฎฝ ๋ฎพ ๋ฎฟ ๋ฏ€ ๋ฏ ๋ฏ‚ ๋ฏƒ ๋ฏ„ ๋ฏ… ๋ฏ† ๋ฏ‡ ๋ฏˆ ๋ฏ‰ ๋ฏŠ ๋ฏ‹ ๋ฏŒ ๋ฏ ๋ฏŽ ๋ฏ ๋ฏ ๋ฏ‘ ๋ฏ’ ๋ฏ“ ๋ฏ” ๋ฏ• ๋ฏ– ๋ฏ— ๋ฏ˜ ๋ฏ™ ๋ฏš ๋ฏ› ๋ฏœ ๋ฏ ๋ฏž ๋ฏŸ ๋ฏ  ๋ฏก ๋ฏข ๋ฏฃ ๋ฏค ๋ฏฅ ๋ฏฆ ๋ฏง ๋ฏจ ๋ฏฉ ๋ฏช ๋ฏซ ๋ฏฌ ๋ฏญ ๋ฏฎ ๋ฏฏ ๋ฏฐ ๋ฏฑ ๋ฏฒ ๋ฏณ ๋ฏด ๋ฏต ๋ฏถ ๋ฏท ๋ฏธ ๋ฏน ๋ฏบ ๋ฏป ๋ฏผ ๋ฏฝ ๋ฏพ ๋ฏฟ ๋ฐ€ ๋ฐ ๋ฐ‚ ๋ฐƒ ๋ฐ„ ๋ฐ… ๋ฐ† ๋ฐ‡ ๋ฐˆ ๋ฐ‰ ๋ฐŠ ๋ฐ‹ ๋ฐŒ ๋ฐ ๋ฐŽ ๋ฐ ๋ฐ ๋ฐ‘ ๋ฐ’ ๋ฐ“ ๋ฐ” ๋ฐ• ๋ฐ– ๋ฐ— ๋ฐ˜ ๋ฐ™ ๋ฐš ๋ฐ› ๋ฐœ ๋ฐ ๋ฐž ๋ฐŸ ๋ฐ  ๋ฐก ๋ฐข ๋ฐฃ ๋ฐค ๋ฐฅ ๋ฐฆ ๋ฐง ๋ฐจ ๋ฐฉ ๋ฐช ๋ฐซ ๋ฐฌ ๋ฐญ ๋ฐฎ ๋ฐฏ ๋ฐฐ ๋ฐฑ ๋ฐฒ ๋ฐณ ๋ฐด ๋ฐต ๋ฐถ ๋ฐท ๋ฐธ ๋ฐน ๋ฐบ ๋ฐป ๋ฐผ ๋ฐฝ ๋ฐพ ๋ฐฟ ๋ฑ€ ๋ฑ ๋ฑ‚ ๋ฑƒ ๋ฑ„ ๋ฑ… ๋ฑ† ๋ฑ‡ ๋ฑˆ ๋ฑ‰ ๋ฑŠ ๋ฑ‹ ๋ฑŒ ๋ฑ ๋ฑŽ ๋ฑ ๋ฑ ๋ฑ‘ ๋ฑ’ ๋ฑ“ ๋ฑ” ๋ฑ• ๋ฑ– ๋ฑ— ๋ฑ˜ ๋ฑ™ ๋ฑš ๋ฑ› ๋ฑœ ๋ฑ ๋ฑž ๋ฑŸ ๋ฑ  ๋ฑก ๋ฑข ๋ฑฃ ๋ฑค ๋ฑฅ ๋ฑฆ ๋ฑง ๋ฑจ ๋ฑฉ ๋ฑช ๋ฑซ ๋ฑฌ ๋ฑญ ๋ฑฎ ๋ฑฏ ๋ฑฐ ๋ฑฑ ๋ฑฒ ๋ฑณ ๋ฑด ๋ฑต ๋ฑถ ๋ฑท ๋ฑธ ๋ฑน ๋ฑบ ๋ฑป ๋ฑผ ๋ฑฝ ๋ฑพ ๋ฑฟ ๋ฒ€ ๋ฒ ๋ฒ‚ ๋ฒƒ ๋ฒ„ ๋ฒ… ๋ฒ† ๋ฒ‡ ๋ฒˆ ๋ฒ‰ ๋ฒŠ ๋ฒ‹ ๋ฒŒ ๋ฒ ๋ฒŽ ๋ฒ ๋ฒ ๋ฒ‘ ๋ฒ’ ๋ฒ“ ๋ฒ” ๋ฒ• ๋ฒ– ๋ฒ— ๋ฒ˜ ๋ฒ™ ๋ฒš ๋ฒ› ๋ฒœ ๋ฒ ๋ฒž ๋ฒŸ ๋ฒ  ๋ฒก ๋ฒข ๋ฒฃ ๋ฒค ๋ฒฅ ๋ฒฆ ๋ฒง ๋ฒจ ๋ฒฉ ๋ฒช ๋ฒซ ๋ฒฌ ๋ฒญ ๋ฒฎ ๋ฒฏ ๋ฒฐ ๋ฒฑ ๋ฒฒ ๋ฒณ ๋ฒด ๋ฒต ๋ฒถ ๋ฒท ๋ฒธ ๋ฒน ๋ฒบ ๋ฒป ๋ฒผ ๋ฒฝ ๋ฒพ ๋ฒฟ ๋ณ€ ๋ณ ๋ณ‚ ๋ณƒ ๋ณ„ ๋ณ… ๋ณ† ๋ณ‡ ๋ณˆ ๋ณ‰ ๋ณŠ ๋ณ‹ ๋ณŒ ๋ณ ๋ณŽ ๋ณ ๋ณ ๋ณ‘ ๋ณ’ ๋ณ“ ๋ณ” ๋ณ• ๋ณ– ๋ณ— ๋ณ˜ ๋ณ™ ๋ณš ๋ณ› ๋ณœ ๋ณ ๋ณž ๋ณŸ ๋ณ  ๋ณก ๋ณข ๋ณฃ ๋ณค ๋ณฅ ๋ณฆ ๋ณง ๋ณจ ๋ณฉ ๋ณช ๋ณซ ๋ณฌ ๋ณญ ๋ณฎ ๋ณฏ ๋ณฐ ๋ณฑ ๋ณฒ ๋ณณ ๋ณด ๋ณต ๋ณถ ๋ณท ๋ณธ ๋ณน ๋ณบ ๋ณป ๋ณผ ๋ณฝ ๋ณพ ๋ณฟ ๋ด€ ๋ด ๋ด‚ ๋ดƒ ๋ด„ ๋ด… ๋ด† ๋ด‡ ๋ดˆ ๋ด‰ ๋ดŠ ๋ด‹ ๋ดŒ ๋ด ๋ดŽ ๋ด ๋ด ๋ด‘ ๋ด’ ๋ด“ ๋ด” ๋ด• ๋ด– ๋ด— ๋ด˜ ๋ด™ ๋ดš ๋ด› ๋ดœ ๋ด ๋ดž ๋ดŸ ๋ด  ๋ดก ๋ดข ๋ดฃ ๋ดค ๋ดฅ ๋ดฆ ๋ดง ๋ดจ ๋ดฉ ๋ดช ๋ดซ ๋ดฌ ๋ดญ ๋ดฎ ๋ดฏ ๋ดฐ ๋ดฑ ๋ดฒ ๋ดณ ๋ดด ๋ดต ๋ดถ ๋ดท ๋ดธ ๋ดน ๋ดบ ๋ดป ๋ดผ ๋ดฝ ๋ดพ ๋ดฟ ๋ต€ ๋ต ๋ต‚ ๋ตƒ ๋ต„ ๋ต… ๋ต† ๋ต‡ ๋ตˆ ๋ต‰ ๋ตŠ ๋ต‹ ๋ตŒ ๋ต ๋ตŽ ๋ต ๋ต ๋ต‘ ๋ต’ ๋ต“ ๋ต” ๋ต• ๋ต– ๋ต— ๋ต˜ ๋ต™ ๋ตš ๋ต› ๋ตœ ๋ต ๋ตž ๋ตŸ ๋ต  ๋ตก ๋ตข ๋ตฃ ๋ตค ๋ตฅ ๋ตฆ ๋ตง ๋ตจ ๋ตฉ ๋ตช ๋ตซ ๋ตฌ ๋ตญ ๋ตฎ ๋ตฏ ๋ตฐ ๋ตฑ ๋ตฒ ๋ตณ ๋ตด ๋ตต ๋ตถ ๋ตท ๋ตธ ๋ตน ๋ตบ ๋ตป ๋ตผ ๋ตฝ ๋ตพ ๋ตฟ ๋ถ€ ๋ถ ๋ถ‚ ๋ถƒ ๋ถ„ ๋ถ… ๋ถ† ๋ถ‡ ๋ถˆ ๋ถ‰ ๋ถŠ ๋ถ‹ ๋ถŒ ๋ถ ๋ถŽ ๋ถ ๋ถ ๋ถ‘ ๋ถ’ ๋ถ“ ๋ถ” ๋ถ• ๋ถ– ๋ถ— ๋ถ˜ ๋ถ™ ๋ถš ๋ถ› ๋ถœ ๋ถ ๋ถž ๋ถŸ ๋ถ  ๋ถก ๋ถข ๋ถฃ ๋ถค ๋ถฅ ๋ถฆ ๋ถง ๋ถจ ๋ถฉ ๋ถช ๋ถซ ๋ถฌ ๋ถญ ๋ถฎ ๋ถฏ ๋ถฐ ๋ถฑ ๋ถฒ ๋ถณ ๋ถด ๋ถต ๋ถถ ๋ถท ๋ถธ ๋ถน ๋ถบ ๋ถป ๋ถผ ๋ถฝ ๋ถพ ๋ถฟ ๋ท€ ๋ท ๋ท‚ ๋ทƒ ๋ท„ ๋ท… ๋ท† ๋ท‡ ๋ทˆ ๋ท‰ ๋ทŠ ๋ท‹ ๋ทŒ ๋ท ๋ทŽ ๋ท ๋ท ๋ท‘ ๋ท’ ๋ท“ ๋ท” ๋ท• ๋ท– ๋ท— ๋ท˜ ๋ท™ ๋ทš ๋ท› ๋ทœ ๋ท ๋ทž ๋ทŸ ๋ท  ๋ทก ๋ทข ๋ทฃ ๋ทค ๋ทฅ ๋ทฆ ๋ทง ๋ทจ ๋ทฉ ๋ทช ๋ทซ ๋ทฌ ๋ทญ ๋ทฎ ๋ทฏ ๋ทฐ ๋ทฑ ๋ทฒ ๋ทณ ๋ทด ๋ทต ๋ทถ ๋ทท ๋ทธ ๋ทน ๋ทบ ๋ทป ๋ทผ ๋ทฝ ๋ทพ ๋ทฟ ๋ธ€ ๋ธ ๋ธ‚ ๋ธƒ ๋ธ„ ๋ธ… ๋ธ† ๋ธ‡ ๋ธˆ ๋ธ‰ ๋ธŠ ๋ธ‹ ๋ธŒ ๋ธ ๋ธŽ ๋ธ ๋ธ ๋ธ‘ ๋ธ’ ๋ธ“ ๋ธ” ๋ธ• ๋ธ– ๋ธ— ๋ธ˜ ๋ธ™ ๋ธš ๋ธ› ๋ธœ ๋ธ ๋ธž ๋ธŸ ๋ธ  ๋ธก ๋ธข ๋ธฃ ๋ธค ๋ธฅ ๋ธฆ ๋ธง ๋ธจ ๋ธฉ ๋ธช ๋ธซ ๋ธฌ ๋ธญ ๋ธฎ ๋ธฏ ๋ธฐ ๋ธฑ ๋ธฒ ๋ธณ ๋ธด ๋ธต ๋ธถ ๋ธท ๋ธธ ๋ธน ๋ธบ ๋ธป ๋ธผ ๋ธฝ ๋ธพ ๋ธฟ ๋น€ ๋น ๋น‚ ๋นƒ ๋น„ ๋น… ๋น† ๋น‡ ๋นˆ ๋น‰ ๋นŠ ๋น‹ ๋นŒ ๋น ๋นŽ ๋น ๋น ๋น‘ ๋น’ ๋น“ ๋น” ๋น• ๋น– ๋น— ๋น˜ ๋น™ ๋นš ๋น› ๋นœ ๋น ๋นž ๋นŸ ๋น  ๋นก ๋นข ๋นฃ ๋นค ๋นฅ ๋นฆ ๋นง ๋นจ ๋นฉ ๋นช ๋นซ ๋นฌ ๋นญ ๋นฎ ๋นฏ ๋นฐ ๋นฑ ๋นฒ ๋นณ ๋นด ๋นต ๋นถ ๋นท ๋นธ ๋นน ๋นบ ๋นป ๋นผ ๋นฝ ๋นพ ๋นฟ ๋บ€ ๋บ ๋บ‚ ๋บƒ ๋บ„ ๋บ… ๋บ† ๋บ‡ ๋บˆ ๋บ‰ ๋บŠ ๋บ‹ ๋บŒ ๋บ ๋บŽ ๋บ ๋บ ๋บ‘ ๋บ’ ๋บ“ ๋บ” ๋บ• ๋บ– ๋บ— ๋บ˜ ๋บ™ ๋บš ๋บ› ๋บœ ๋บ ๋บž ๋บŸ ๋บ  ๋บก ๋บข ๋บฃ ๋บค ๋บฅ ๋บฆ ๋บง ๋บจ ๋บฉ ๋บช ๋บซ ๋บฌ ๋บญ ๋บฎ ๋บฏ ๋บฐ ๋บฑ ๋บฒ ๋บณ ๋บด ๋บต ๋บถ ๋บท ๋บธ ๋บน ๋บบ ๋บป ๋บผ ๋บฝ ๋บพ ๋บฟ ๋ป€ ๋ป ๋ป‚ ๋ปƒ ๋ป„ ๋ป… ๋ป† ๋ป‡ ๋ปˆ ๋ป‰ ๋ปŠ ๋ป‹ ๋ปŒ ๋ป ๋ปŽ ๋ป ๋ป ๋ป‘ ๋ป’ ๋ป“ ๋ป” ๋ป• ๋ป– ๋ป— ๋ป˜ ๋ป™ ๋ปš ๋ป› ๋ปœ ๋ป ๋ปž ๋ปŸ ๋ป  ๋ปก ๋ปข ๋ปฃ ๋ปค ๋ปฅ ๋ปฆ ๋ปง ๋ปจ ๋ปฉ ๋ปช ๋ปซ ๋ปฌ ๋ปญ ๋ปฎ ๋ปฏ ๋ปฐ ๋ปฑ ๋ปฒ ๋ปณ ๋ปด ๋ปต ๋ปถ ๋ปท ๋ปธ ๋ปน ๋ปบ ๋ปป ๋ปผ ๋ปฝ ๋ปพ ๋ปฟ ๋ผ€ ๋ผ ๋ผ‚ ๋ผƒ ๋ผ„ ๋ผ… ๋ผ† ๋ผ‡ ๋ผˆ ๋ผ‰ ๋ผŠ ๋ผ‹ ๋ผŒ ๋ผ ๋ผŽ ๋ผ ๋ผ ๋ผ‘ ๋ผ’ ๋ผ“ ๋ผ” ๋ผ• ๋ผ– ๋ผ— ๋ผ˜ ๋ผ™ ๋ผš ๋ผ› ๋ผœ ๋ผ ๋ผž ๋ผŸ ๋ผ  ๋ผก ๋ผข ๋ผฃ ๋ผค ๋ผฅ ๋ผฆ ๋ผง ๋ผจ ๋ผฉ ๋ผช ๋ผซ ๋ผฌ ๋ผญ ๋ผฎ ๋ผฏ ๋ผฐ ๋ผฑ ๋ผฒ ๋ผณ ๋ผด ๋ผต ๋ผถ ๋ผท ๋ผธ ๋ผน ๋ผบ ๋ผป ๋ผผ ๋ผฝ ๋ผพ ๋ผฟ ๋ฝ€ ๋ฝ ๋ฝ‚ ๋ฝƒ ๋ฝ„ ๋ฝ… ๋ฝ† ๋ฝ‡ ๋ฝˆ ๋ฝ‰ ๋ฝŠ ๋ฝ‹ ๋ฝŒ ๋ฝ ๋ฝŽ ๋ฝ ๋ฝ ๋ฝ‘ ๋ฝ’ ๋ฝ“ ๋ฝ” ๋ฝ• ๋ฝ– ๋ฝ— ๋ฝ˜ ๋ฝ™ ๋ฝš ๋ฝ› ๋ฝœ ๋ฝ ๋ฝž ๋ฝŸ ๋ฝ  ๋ฝก ๋ฝข ๋ฝฃ ๋ฝค ๋ฝฅ ๋ฝฆ ๋ฝง ๋ฝจ ๋ฝฉ ๋ฝช ๋ฝซ ๋ฝฌ ๋ฝญ ๋ฝฎ ๋ฝฏ ๋ฝฐ ๋ฝฑ ๋ฝฒ ๋ฝณ ๋ฝด ๋ฝต ๋ฝถ ๋ฝท ๋ฝธ ๋ฝน ๋ฝบ ๋ฝป ๋ฝผ ๋ฝฝ ๋ฝพ ๋ฝฟ ๋พ€ ๋พ ๋พ‚ ๋พƒ ๋พ„ ๋พ… ๋พ† ๋พ‡ ๋พˆ ๋พ‰ ๋พŠ ๋พ‹ ๋พŒ ๋พ ๋พŽ ๋พ ๋พ ๋พ‘ ๋พ’ ๋พ“ ๋พ” ๋พ• ๋พ– ๋พ— ๋พ˜ ๋พ™ ๋พš ๋พ› ๋พœ ๋พ ๋พž ๋พŸ ๋พ  ๋พก ๋พข ๋พฃ ๋พค ๋พฅ ๋พฆ ๋พง ๋พจ ๋พฉ ๋พช ๋พซ ๋พฌ ๋พญ ๋พฎ ๋พฏ ๋พฐ ๋พฑ ๋พฒ ๋พณ ๋พด ๋พต ๋พถ ๋พท ๋พธ ๋พน ๋พบ ๋พป ๋พผ ๋พฝ ๋พพ ๋พฟ ๋ฟ€ ๋ฟ ๋ฟ‚ ๋ฟƒ ๋ฟ„ ๋ฟ… ๋ฟ† ๋ฟ‡ ๋ฟˆ ๋ฟ‰ ๋ฟŠ ๋ฟ‹ ๋ฟŒ ๋ฟ ๋ฟŽ ๋ฟ ๋ฟ ๋ฟ‘ ๋ฟ’ ๋ฟ“ ๋ฟ” ๋ฟ• ๋ฟ– ๋ฟ— ๋ฟ˜ ๋ฟ™ ๋ฟš ๋ฟ› ๋ฟœ ๋ฟ ๋ฟž ๋ฟŸ ๋ฟ  ๋ฟก ๋ฟข ๋ฟฃ ๋ฟค ๋ฟฅ ๋ฟฆ ๋ฟง ๋ฟจ ๋ฟฉ ๋ฟช ๋ฟซ ๋ฟฌ ๋ฟญ ๋ฟฎ ๋ฟฏ ๋ฟฐ ๋ฟฑ ๋ฟฒ ๋ฟณ ๋ฟด ๋ฟต ๋ฟถ ๋ฟท ๋ฟธ ๋ฟน ๋ฟบ ๋ฟป ๋ฟผ ๋ฟฝ ๋ฟพ ๋ฟฟ ์€€ ์€ ์€‚ ์€ƒ ์€„ ์€… ์€† ์€‡ ์€ˆ ์€‰ ์€Š ์€‹ ์€Œ ์€ ์€Ž ์€ ์€ ์€‘ ์€’ ์€“ ์€” ์€• ์€– ์€— ์€˜ ์€™ ์€š ์€› ์€œ ์€ ์€ž ์€Ÿ ์€  ์€ก ์€ข ์€ฃ ์€ค ์€ฅ ์€ฆ ์€ง ์€จ ์€ฉ ์€ช ์€ซ ์€ฌ ์€ญ ์€ฎ ์€ฏ ์€ฐ ์€ฑ ์€ฒ ์€ณ ์€ด ์€ต ์€ถ ์€ท ์€ธ ์€น ์€บ ์€ป ์€ผ ์€ฝ ์€พ ์€ฟ ์€ ์ ์‚ ์ƒ ์„ ์… ์† ์‡ ์ˆ ์‰ ์Š ์‹ ์Œ ์ ์Ž ์ ์ ์‘ ์’ ์“ ์” ์• ์– ์— ์˜ ์™ ์š ์› ์œ ์ ์ž ์Ÿ ์  ์ก ์ข ์ฃ ์ค ์ฅ ์ฆ ์ง ์จ ์ฉ ์ช ์ซ ์ฌ ์ญ ์ฎ ์ฏ ์ฐ ์ฑ ์ฒ ์ณ ์ด ์ต ์ถ ์ท ์ธ ์น ์บ ์ป ์ผ ์ฝ ์พ ์ฟ ์‚€ ์‚ ์‚‚ ์‚ƒ ์‚„ ์‚… ์‚† ์‚‡ ์‚ˆ ์‚‰ ์‚Š ์‚‹ ์‚Œ ์‚ ์‚Ž ์‚ ์‚ ์‚‘ ์‚’ ์‚“ ์‚” ์‚• ์‚– ์‚— ์‚˜ ์‚™ ์‚š ์‚› ์‚œ ์‚ ์‚ž ์‚Ÿ ์‚  ์‚ก ์‚ข ์‚ฃ ์‚ค ์‚ฅ ์‚ฆ ์‚ง ์‚จ ์‚ฉ ์‚ช ์‚ซ ์‚ฌ ์‚ญ ์‚ฎ ์‚ฏ ์‚ฐ ์‚ฑ ์‚ฒ ์‚ณ ์‚ด ์‚ต ์‚ถ ์‚ท ์‚ธ ์‚น ์‚บ ์‚ป ์‚ผ ์‚ฝ ์‚พ ์‚ฟ ์ƒ€ ์ƒ ์ƒ‚ ์ƒƒ ์ƒ„ ์ƒ… ์ƒ† ์ƒ‡ ์ƒˆ ์ƒ‰ ์ƒŠ ์ƒ‹ ์ƒŒ ์ƒ ์ƒŽ ์ƒ ์ƒ ์ƒ‘ ์ƒ’ ์ƒ“ ์ƒ” ์ƒ• ์ƒ– ์ƒ— ์ƒ˜ ์ƒ™ ์ƒš ์ƒ› ์ƒœ ์ƒ ์ƒž ์ƒŸ ์ƒ  ์ƒก ์ƒข ์ƒฃ ์ƒค ์ƒฅ ์ƒฆ ์ƒง ์ƒจ ์ƒฉ ์ƒช ์ƒซ ์ƒฌ ์ƒญ ์ƒฎ ์ƒฏ ์ƒฐ ์ƒฑ ์ƒฒ ์ƒณ ์ƒด ์ƒต ์ƒถ ์ƒท ์ƒธ ์ƒน ์ƒบ ์ƒป ์ƒผ ์ƒฝ ์ƒพ ์ƒฟ ์„€ ์„ ์„‚ ์„ƒ ์„„ ์„… ์„† ์„‡ ์„ˆ ์„‰ ์„Š ์„‹ ์„Œ ์„ ์„Ž ์„ ์„ ์„‘ ์„’ ์„“ ์„” ์„• ์„– ์„— ์„˜ ์„™ ์„š ์„› ์„œ ์„ ์„ž ์„Ÿ ์„  ์„ก ์„ข ์„ฃ ์„ค ์„ฅ ์„ฆ ์„ง ์„จ ์„ฉ ์„ช ์„ซ ์„ฌ ์„ญ ์„ฎ ์„ฏ ์„ฐ ์„ฑ ์„ฒ ์„ณ ์„ด ์„ต ์„ถ ์„ท ์„ธ ์„น ์„บ ์„ป ์„ผ ์„ฝ ์„พ ์„ฟ ์…€ ์… ์…‚ ์…ƒ ์…„ ์…… ์…† ์…‡ ์…ˆ ์…‰ ์…Š ์…‹ ์…Œ ์… ์…Ž ์… ์… ์…‘ ์…’ ์…“ ์…” ์…• ์…– ์…— ์…˜ ์…™ ์…š ์…› ์…œ ์… ์…ž ์…Ÿ ์…  ์…ก ์…ข ์…ฃ ์…ค ์…ฅ ์…ฆ ์…ง ์…จ ์…ฉ ์…ช ์…ซ ์…ฌ ์…ญ ์…ฎ ์…ฏ ์…ฐ ์…ฑ ์…ฒ ์…ณ ์…ด ์…ต ์…ถ ์…ท ์…ธ ์…น ์…บ ์…ป ์…ผ ์…ฝ ์…พ ์…ฟ ์†€ ์† ์†‚ ์†ƒ ์†„ ์†… ์†† ์†‡ ์†ˆ ์†‰ ์†Š ์†‹ ์†Œ ์† ์†Ž ์† ์† ์†‘ ์†’ ์†“ ์†” ์†• ์†– ์†— ์†˜ ์†™ ์†š ์†› ์†œ ์† ์†ž ์†Ÿ ์†  ์†ก ์†ข ์†ฃ ์†ค ์†ฅ ์†ฆ ์†ง ์†จ ์†ฉ ์†ช ์†ซ ์†ฌ ์†ญ ์†ฎ ์†ฏ ์†ฐ ์†ฑ ์†ฒ ์†ณ ์†ด ์†ต ์†ถ ์†ท ์†ธ ์†น ์†บ ์†ป ์†ผ ์†ฝ ์†พ ์†ฟ ์‡€ ์‡ ์‡‚ ์‡ƒ ์‡„ ์‡… ์‡† ์‡‡ ์‡ˆ ์‡‰ ์‡Š ์‡‹ ์‡Œ ์‡ ์‡Ž ์‡ ์‡ ์‡‘ ์‡’ ์‡“ ์‡” ์‡• ์‡– ์‡— ์‡˜ ์‡™ ์‡š ์‡› ์‡œ ์‡ ์‡ž ์‡Ÿ ์‡  ์‡ก ์‡ข ์‡ฃ ์‡ค ์‡ฅ ์‡ฆ ์‡ง ์‡จ ์‡ฉ ์‡ช ์‡ซ ์‡ฌ ์‡ญ ์‡ฎ ์‡ฏ ์‡ฐ ์‡ฑ ์‡ฒ ์‡ณ ์‡ด ์‡ต ์‡ถ ์‡ท ์‡ธ ์‡น ์‡บ ์‡ป ์‡ผ ์‡ฝ ์‡พ ์‡ฟ ์ˆ€ ์ˆ ์ˆ‚ ์ˆƒ ์ˆ„ ์ˆ… ์ˆ† ์ˆ‡ ์ˆˆ ์ˆ‰ ์ˆŠ ์ˆ‹ ์ˆŒ ์ˆ ์ˆŽ ์ˆ ์ˆ ์ˆ‘ ์ˆ’ ์ˆ“ ์ˆ” ์ˆ• ์ˆ– ์ˆ— ์ˆ˜ ์ˆ™ ์ˆš ์ˆ› ์ˆœ ์ˆ ์ˆž ์ˆŸ ์ˆ  ์ˆก ์ˆข ์ˆฃ ์ˆค ์ˆฅ ์ˆฆ ์ˆง ์ˆจ ์ˆฉ ์ˆช ์ˆซ ์ˆฌ ์ˆญ ์ˆฎ ์ˆฏ ์ˆฐ ์ˆฑ ์ˆฒ ์ˆณ ์ˆด ์ˆต ์ˆถ ์ˆท ์ˆธ ์ˆน ์ˆบ ์ˆป ์ˆผ ์ˆฝ ์ˆพ ์ˆฟ ์‰€ ์‰ ์‰‚ ์‰ƒ ์‰„ ์‰… ์‰† ์‰‡ ์‰ˆ ์‰‰ ์‰Š ์‰‹ ์‰Œ ์‰ ์‰Ž ์‰ ์‰ ์‰‘ ์‰’ ์‰“ ์‰” ์‰• ์‰– ์‰— ์‰˜ ์‰™ ์‰š ์‰› ์‰œ ์‰ ์‰ž ์‰Ÿ ์‰  ์‰ก ์‰ข ์‰ฃ ์‰ค ์‰ฅ ์‰ฆ ์‰ง ์‰จ ์‰ฉ ์‰ช ์‰ซ ์‰ฌ ์‰ญ ์‰ฎ ์‰ฏ ์‰ฐ ์‰ฑ ์‰ฒ ์‰ณ ์‰ด ์‰ต ์‰ถ ์‰ท ์‰ธ ์‰น ์‰บ ์‰ป ์‰ผ ์‰ฝ ์‰พ ์‰ฟ ์Š€ ์Š ์Š‚ ์Šƒ ์Š„ ์Š… ์Š† ์Š‡ ์Šˆ ์Š‰ ์ŠŠ ์Š‹ ์ŠŒ ์Š ์ŠŽ ์Š ์Š ์Š‘ ์Š’ ์Š“ ์Š” ์Š• ์Š– ์Š— ์Š˜ ์Š™ ์Šš ์Š› ์Šœ ์Š ์Šž ์ŠŸ ์Š  ์Šก ์Šข ์Šฃ ์Šค ์Šฅ ์Šฆ ์Šง ์Šจ ์Šฉ ์Šช ์Šซ ์Šฌ ์Šญ ์Šฎ ์Šฏ ์Šฐ ์Šฑ ์Šฒ ์Šณ ์Šด ์Šต ์Šถ ์Šท ์Šธ ์Šน ์Šบ ์Šป ์Šผ ์Šฝ ์Šพ ์Šฟ ์‹€ ์‹ ์‹‚ ์‹ƒ ์‹„ ์‹… ์‹† ์‹‡ ์‹ˆ ์‹‰ ์‹Š ์‹‹ ์‹Œ ์‹ ์‹Ž ์‹ ์‹ ์‹‘ ์‹’ ์‹“ ์‹” ์‹• ์‹– ์‹— ์‹˜ ์‹™ ์‹š ์‹› ์‹œ ์‹ ์‹ž ์‹Ÿ ์‹  ์‹ก ์‹ข ์‹ฃ ์‹ค ์‹ฅ ์‹ฆ ์‹ง ์‹จ ์‹ฉ ์‹ช ์‹ซ ์‹ฌ ์‹ญ ์‹ฎ ์‹ฏ ์‹ฐ ์‹ฑ ์‹ฒ ์‹ณ ์‹ด ์‹ต ์‹ถ ์‹ท ์‹ธ ์‹น ์‹บ ์‹ป ์‹ผ ์‹ฝ ์‹พ ์‹ฟ ์Œ€ ์Œ ์Œ‚ ์Œƒ ์Œ„ ์Œ… ์Œ† ์Œ‡ ์Œˆ ์Œ‰ ์ŒŠ ์Œ‹ ์ŒŒ ์Œ ์ŒŽ ์Œ ์Œ ์Œ‘ ์Œ’ ์Œ“ ์Œ” ์Œ• ์Œ– ์Œ— ์Œ˜ ์Œ™ ์Œš ์Œ› ์Œœ ์Œ ์Œž ์ŒŸ ์Œ  ์Œก ์Œข ์Œฃ ์Œค ์Œฅ ์Œฆ ์Œง ์Œจ ์Œฉ ์Œช ์Œซ ์Œฌ ์Œญ ์Œฎ ์Œฏ ์Œฐ ์Œฑ ์Œฒ ์Œณ ์Œด ์Œต ์Œถ ์Œท ์Œธ ์Œน ์Œบ ์Œป ์Œผ ์Œฝ ์Œพ ์Œฟ ์€ ์ ์‚ ์ƒ ์„ ์… ์† ์‡ ์ˆ ์‰ ์Š ์‹ ์Œ ์ ์Ž ์ ์ ์‘ ์’ ์“ ์” ์• ์– ์— ์˜ ์™ ์š ์› ์œ ์ ์ž ์Ÿ ์  ์ก ์ข ์ฃ ์ค ์ฅ ์ฆ ์ง ์จ ์ฉ ์ช ์ซ ์ฌ ์ญ ์ฎ ์ฏ ์ฐ ์ฑ ์ฒ ์ณ ์ด ์ต ์ถ ์ท ์ธ ์น ์บ ์ป ์ผ ์ฝ ์พ ์ฟ ์Ž€ ์Ž ์Ž‚ ์Žƒ ์Ž„ ์Ž… ์Ž† ์Ž‡ ์Žˆ ์Ž‰ ์ŽŠ ์Ž‹ ์ŽŒ ์Ž ์ŽŽ ์Ž ์Ž ์Ž‘ ์Ž’ ์Ž“ ์Ž” ์Ž• ์Ž– ์Ž— ์Ž˜ ์Ž™ ์Žš ์Ž› ์Žœ ์Ž ์Žž ์ŽŸ ์Ž  ์Žก ์Žข ์Žฃ ์Žค ์Žฅ ์Žฆ ์Žง ์Žจ ์Žฉ ์Žช ์Žซ ์Žฌ ์Žญ ์Žฎ ์Žฏ ์Žฐ ์Žฑ ์Žฒ ์Žณ ์Žด ์Žต ์Žถ ์Žท ์Žธ ์Žน ์Žบ ์Žป ์Žผ ์Žฝ ์Žพ ์Žฟ ์€ ์ ์‚ ์ƒ ์„ ์… ์† ์‡ ์ˆ ์‰ ์Š ์‹ ์Œ ์ ์Ž ์ ์ ์‘ ์’ ์“ ์” ์• ์– ์— ์˜ ์™ ์š ์› ์œ ์ ์ž ์Ÿ ์  ์ก ์ข ์ฃ ์ค ์ฅ ์ฆ ์ง ์จ ์ฉ ์ช ์ซ ์ฌ ์ญ ์ฎ ์ฏ ์ฐ ์ฑ ์ฒ ์ณ ์ด ์ต ์ถ ์ท ์ธ ์น ์บ ์ป ์ผ ์ฝ ์พ ์ฟ ์€ ์ ์‚ ์ƒ ์„ ์… ์† ์‡ ์ˆ ์‰ ์Š ์‹ ์Œ ์ ์Ž ์ ์ ์‘ ์’ ์“ ์” ์• ์– ์— ์˜ ์™ ์š ์› ์œ ์ ์ž ์Ÿ ์  ์ก ์ข ์ฃ ์ค ์ฅ ์ฆ ์ง ์จ ์ฉ ์ช ์ซ ์ฌ ์ญ ์ฎ ์ฏ ์ฐ ์ฑ ์ฒ ์ณ ์ด ์ต ์ถ ์ท ์ธ ์น ์บ ์ป ์ผ ์ฝ ์พ ์ฟ ์‘€ ์‘ ์‘‚ ์‘ƒ ์‘„ ์‘… ์‘† ์‘‡ ์‘ˆ ์‘‰ ์‘Š ์‘‹ ์‘Œ ์‘ ์‘Ž ์‘ ์‘ ์‘‘ ์‘’ ์‘“ ์‘” ์‘• ์‘– ์‘— ์‘˜ ์‘™ ์‘š ์‘› ์‘œ ์‘ ์‘ž ์‘Ÿ ์‘  ์‘ก ์‘ข ์‘ฃ ์‘ค ์‘ฅ ์‘ฆ ์‘ง ์‘จ ์‘ฉ ์‘ช ์‘ซ ์‘ฌ ์‘ญ ์‘ฎ ์‘ฏ ์‘ฐ ์‘ฑ ์‘ฒ ์‘ณ ์‘ด ์‘ต ์‘ถ ์‘ท ์‘ธ ์‘น ์‘บ ์‘ป ์‘ผ ์‘ฝ ์‘พ ์‘ฟ ์’€ ์’ ์’‚ ์’ƒ ์’„ ์’… ์’† ์’‡ ์’ˆ ์’‰ ์’Š ์’‹ ์’Œ ์’ ์’Ž ์’ ์’ ์’‘ ์’’ ์’“ ์’” ์’• ์’– ์’— ์’˜ ์’™ ์’š ์’› ์’œ ์’ ์’ž ์’Ÿ ์’  ์’ก ์’ข ์’ฃ ์’ค ์’ฅ ์’ฆ ์’ง ์’จ ์’ฉ ์’ช ์’ซ ์’ฌ ์’ญ ์’ฎ ์’ฏ ์’ฐ ์’ฑ ์’ฒ ์’ณ ์’ด ์’ต ์’ถ ์’ท ์’ธ ์’น ์’บ ์’ป ์’ผ ์’ฝ ์’พ ์’ฟ ์“€ ์“ ์“‚ ์“ƒ ์“„ ์“… ์“† ์“‡ ์“ˆ ์“‰ ์“Š ์“‹ ์“Œ ์“ ์“Ž ์“ ์“ ์“‘ ์“’ ์““ ์“” ์“• ์“– ์“— ์“˜ ์“™ ์“š ์“› ์“œ ์“ ์“ž ์“Ÿ ์“  ์“ก ์“ข ์“ฃ ์“ค ์“ฅ ์“ฆ ์“ง ์“จ ์“ฉ ์“ช ์“ซ ์“ฌ ์“ญ ์“ฎ ์“ฏ ์“ฐ ์“ฑ ์“ฒ ์“ณ ์“ด ์“ต ์“ถ ์“ท ์“ธ ์“น ์“บ ์“ป ์“ผ ์“ฝ ์“พ ์“ฟ ์”€ ์” ์”‚ ์”ƒ ์”„ ์”… ์”† ์”‡ ์”ˆ ์”‰ ์”Š ์”‹ ์”Œ ์” ์”Ž ์” ์” ์”‘ ์”’ ์”“ ์”” ์”• ์”– ์”— ์”˜ ์”™ ์”š ์”› ์”œ ์” ์”ž ์”Ÿ ์”  ์”ก ์”ข ์”ฃ ์”ค ์”ฅ ์”ฆ ์”ง ์”จ ์”ฉ ์”ช ์”ซ ์”ฌ ์”ญ ์”ฎ ์”ฏ ์”ฐ ์”ฑ ์”ฒ ์”ณ ์”ด ์”ต ์”ถ ์”ท ์”ธ ์”น ์”บ ์”ป ์”ผ ์”ฝ ์”พ ์”ฟ ์•€ ์• ์•‚ ์•ƒ ์•„ ์•… ์•† ์•‡ ์•ˆ ์•‰ ์•Š ์•‹ ์•Œ ์• ์•Ž ์• ์• ์•‘ ์•’ ์•“ ์•” ์•• ์•– ์•— ์•˜ ์•™ ์•š ์•› ์•œ ์• ์•ž ์•Ÿ ์•  ์•ก ์•ข ์•ฃ ์•ค ์•ฅ ์•ฆ ์•ง ์•จ ์•ฉ ์•ช ์•ซ ์•ฌ ์•ญ ์•ฎ ์•ฏ ์•ฐ ์•ฑ ์•ฒ ์•ณ ์•ด ์•ต ์•ถ ์•ท ์•ธ ์•น ์•บ ์•ป ์•ผ ์•ฝ ์•พ ์•ฟ ์–€ ์– ์–‚ ์–ƒ ์–„ ์–… ์–† ์–‡ ์–ˆ ์–‰ ์–Š ์–‹ ์–Œ ์– ์–Ž ์– ์– ์–‘ ์–’ ์–“ ์–” ์–• ์–– ์–— ์–˜ ์–™ ์–š ์–› ์–œ ์– ์–ž ์–Ÿ ์–  ์–ก ์–ข ์–ฃ ์–ค ์–ฅ ์–ฆ ์–ง ์–จ ์–ฉ ์–ช ์–ซ ์–ฌ ์–ญ ์–ฎ ์–ฏ ์–ฐ ์–ฑ ์–ฒ ์–ณ ์–ด ์–ต ์–ถ ์–ท ์–ธ ์–น ์–บ ์–ป ์–ผ ์–ฝ ์–พ ์–ฟ ์—€ ์— ์—‚ ์—ƒ ์—„ ์—… ์—† ์—‡ ์—ˆ ์—‰ ์—Š ์—‹ ์—Œ ์— ์—Ž ์— ์— ์—‘ ์—’ ์—“ ์—” ์—• ์—– ์—— ์—˜ ์—™ ์—š ์—› ์—œ ์— ์—ž ์—Ÿ ์—  ์—ก ์—ข ์—ฃ ์—ค ์—ฅ ์—ฆ ์—ง ์—จ ์—ฉ ์—ช ์—ซ ์—ฌ ์—ญ ์—ฎ ์—ฏ ์—ฐ ์—ฑ ์—ฒ ์—ณ ์—ด ์—ต ์—ถ ์—ท ์—ธ ์—น ์—บ ์—ป ์—ผ ์—ฝ ์—พ ์—ฟ ์˜€ ์˜ ์˜‚ ์˜ƒ ์˜„ ์˜… ์˜† ์˜‡ ์˜ˆ ์˜‰ ์˜Š ์˜‹ ์˜Œ ์˜ ์˜Ž ์˜ ์˜ ์˜‘ ์˜’ ์˜“ ์˜” ์˜• ์˜– ์˜— ์˜˜ ์˜™ ์˜š ์˜› ์˜œ ์˜ ์˜ž ์˜Ÿ ์˜  ์˜ก ์˜ข ์˜ฃ ์˜ค ์˜ฅ ์˜ฆ ์˜ง ์˜จ ์˜ฉ ์˜ช ์˜ซ ์˜ฌ ์˜ญ ์˜ฎ ์˜ฏ ์˜ฐ ์˜ฑ ์˜ฒ ์˜ณ ์˜ด ์˜ต ์˜ถ ์˜ท ์˜ธ ์˜น ์˜บ ์˜ป ์˜ผ ์˜ฝ ์˜พ ์˜ฟ ์™€ ์™ ์™‚ ์™ƒ ์™„ ์™… ์™† ์™‡ ์™ˆ ์™‰ ์™Š ์™‹ ์™Œ ์™ ์™Ž ์™ ์™ ์™‘ ์™’ ์™“ ์™” ์™• ์™– ์™— ์™˜ ์™™ ์™š ์™› ์™œ ์™ ์™ž ์™Ÿ ์™  ์™ก ์™ข ์™ฃ ์™ค ์™ฅ ์™ฆ ์™ง ์™จ ์™ฉ ์™ช ์™ซ ์™ฌ ์™ญ ์™ฎ ์™ฏ ์™ฐ ์™ฑ ์™ฒ ์™ณ ์™ด ์™ต ์™ถ ์™ท ์™ธ ์™น ์™บ ์™ป ์™ผ ์™ฝ ์™พ ์™ฟ ์š€ ์š ์š‚ ์šƒ ์š„ ์š… ์š† ์š‡ ์šˆ ์š‰ ์šŠ ์š‹ ์šŒ ์š ์šŽ ์š ์š ์š‘ ์š’ ์š“ ์š” ์š• ์š– ์š— ์š˜ ์š™ ์šš ์š› ์šœ ์š ์šž ์šŸ ์š  ์šก ์šข ์šฃ ์šค ์šฅ ์šฆ ์šง ์šจ ์šฉ ์šช ์šซ ์šฌ ์šญ ์šฎ ์šฏ ์šฐ ์šฑ ์šฒ ์šณ ์šด ์šต ์šถ ์šท ์šธ ์šน ์šบ ์šป ์šผ ์šฝ ์šพ ์šฟ ์›€ ์› ์›‚ ์›ƒ ์›„ ์›… ์›† ์›‡ ์›ˆ ์›‰ ์›Š ์›‹ ์›Œ ์› ์›Ž ์› ์› ์›‘ ์›’ ์›“ ์›” ์›• ์›– ์›— ์›˜ ์›™ ์›š ์›› ์›œ ์› ์›ž ์›Ÿ ์›  ์›ก ์›ข ์›ฃ ์›ค ์›ฅ ์›ฆ ์›ง ์›จ ์›ฉ ์›ช ์›ซ ์›ฌ ์›ญ ์›ฎ ์›ฏ ์›ฐ ์›ฑ ์›ฒ ์›ณ ์›ด ์›ต ์›ถ ์›ท ์›ธ ์›น ์›บ ์›ป ์›ผ ์›ฝ ์›พ ์›ฟ ์œ€ ์œ ์œ‚ ์œƒ ์œ„ ์œ… ์œ† ์œ‡ ์œˆ ์œ‰ ์œŠ ์œ‹ ์œŒ ์œ ์œŽ ์œ ์œ ์œ‘ ์œ’ ์œ“ ์œ” ์œ• ์œ– ์œ— ์œ˜ ์œ™ ์œš ์œ› ์œœ ์œ ์œž ์œŸ ์œ  ์œก ์œข ์œฃ ์œค ์œฅ ์œฆ ์œง ์œจ ์œฉ ์œช ์œซ ์œฌ ์œญ ์œฎ ์œฏ ์œฐ ์œฑ ์œฒ ์œณ ์œด ์œต ์œถ ์œท ์œธ ์œน ์œบ ์œป ์œผ ์œฝ ์œพ ์œฟ ์€ ์ ์‚ ์ƒ ์„ ์… ์† ์‡ ์ˆ ์‰ ์Š ์‹ ์Œ ์ ์Ž ์ ์ ์‘ ์’ ์“ ์” ์• ์– ์— ์˜ ์™ ์š ์› ์œ ์ ์ž ์Ÿ ์  ์ก ์ข ์ฃ ์ค ์ฅ ์ฆ ์ง ์จ ์ฉ ์ช ์ซ ์ฌ ์ญ ์ฎ ์ฏ ์ฐ ์ฑ ์ฒ ์ณ ์ด ์ต ์ถ ์ท ์ธ ์น ์บ ์ป ์ผ ์ฝ ์พ ์ฟ ์ž€ ์ž ์ž‚ ์žƒ ์ž„ ์ž… ์ž† ์ž‡ ์žˆ ์ž‰ ์žŠ ์ž‹ ์žŒ ์ž ์žŽ ์ž ์ž ์ž‘ ์ž’ ์ž“ ์ž” ์ž• ์ž– ์ž— ์ž˜ ์ž™ ์žš ์ž› ์žœ ์ž ์žž ์žŸ ์ž  ์žก ์žข ์žฃ ์žค ์žฅ ์žฆ ์žง ์žจ ์žฉ ์žช ์žซ ์žฌ ์žญ ์žฎ ์žฏ ์žฐ ์žฑ ์žฒ ์žณ ์žด ์žต ์žถ ์žท ์žธ ์žน ์žบ ์žป ์žผ ์žฝ ์žพ ์žฟ ์Ÿ€ ์Ÿ ์Ÿ‚ ์Ÿƒ ์Ÿ„ ์Ÿ… ์Ÿ† ์Ÿ‡ ์Ÿˆ ์Ÿ‰ ์ŸŠ ์Ÿ‹ ์ŸŒ ์Ÿ ์ŸŽ ์Ÿ ์Ÿ ์Ÿ‘ ์Ÿ’ ์Ÿ“ ์Ÿ” ์Ÿ• ์Ÿ– ์Ÿ— ์Ÿ˜ ์Ÿ™ ์Ÿš ์Ÿ› ์Ÿœ ์Ÿ ์Ÿž ์ŸŸ ์Ÿ  ์Ÿก ์Ÿข ์Ÿฃ ์Ÿค ์Ÿฅ ์Ÿฆ ์Ÿง ์Ÿจ ์Ÿฉ ์Ÿช ์Ÿซ ์Ÿฌ ์Ÿญ ์Ÿฎ ์Ÿฏ ์Ÿฐ ์Ÿฑ ์Ÿฒ ์Ÿณ ์Ÿด ์Ÿต ์Ÿถ ์Ÿท ์Ÿธ ์Ÿน ์Ÿบ ์Ÿป ์Ÿผ ์Ÿฝ ์Ÿพ ์Ÿฟ ์ € ์  ์ ‚ ์ ƒ ์ „ ์ … ์ † ์ ‡ ์ ˆ ์ ‰ ์ Š ์ ‹ ์ Œ ์  ์ Ž ์  ์  ์ ‘ ์ ’ ์ “ ์ ” ์ • ์ – ์ — ์ ˜ ์ ™ ์ š ์ › ์ œ ์  ์ ž ์ Ÿ ์   ์ ก ์ ข ์ ฃ ์ ค ์ ฅ ์ ฆ ์ ง ์ จ ์ ฉ ์ ช ์ ซ ์ ฌ ์ ญ ์ ฎ ์ ฏ ์ ฐ ์ ฑ ์ ฒ ์ ณ ์ ด ์ ต ์ ถ ์ ท ์ ธ ์ น ์ บ ์ ป ์ ผ ์ ฝ ์ พ ์ ฟ ์ก€ ์ก ์ก‚ ์กƒ ์ก„ ์ก… ์ก† ์ก‡ ์กˆ ์ก‰ ์กŠ ์ก‹ ์กŒ ์ก ์กŽ ์ก ์ก ์ก‘ ์ก’ ์ก“ ์ก” ์ก• ์ก– ์ก— ์ก˜ ์ก™ ์กš ์ก› ์กœ ์ก ์กž ์กŸ ์ก  ์กก ์กข ์กฃ ์กค ์กฅ ์กฆ ์กง ์กจ ์กฉ ์กช ์กซ ์กฌ ์กญ ์กฎ ์กฏ ์กฐ ์กฑ ์กฒ ์กณ ์กด ์กต ์กถ ์กท ์กธ ์กน ์กบ ์กป ์กผ ์กฝ ์กพ ์กฟ ์ข€ ์ข ์ข‚ ์ขƒ ์ข„ ์ข… ์ข† ์ข‡ ์ขˆ ์ข‰ ์ขŠ ์ข‹ ์ขŒ ์ข ์ขŽ ์ข ์ข ์ข‘ ์ข’ ์ข“ ์ข” ์ข• ์ข– ์ข— ์ข˜ ์ข™ ์ขš ์ข› ์ขœ ์ข ์ขž ์ขŸ ์ข  ์ขก ์ขข ์ขฃ ์ขค ์ขฅ ์ขฆ ์ขง ์ขจ ์ขฉ ์ขช ์ขซ ์ขฌ ์ขญ ์ขฎ ์ขฏ ์ขฐ ์ขฑ ์ขฒ ์ขณ ์ขด ์ขต ์ขถ ์ขท ์ขธ ์ขน ์ขบ ์ขป ์ขผ ์ขฝ ์ขพ ์ขฟ ์ฃ€ ์ฃ ์ฃ‚ ์ฃƒ ์ฃ„ ์ฃ… ์ฃ† ์ฃ‡ ์ฃˆ ์ฃ‰ ์ฃŠ ์ฃ‹ ์ฃŒ ์ฃ ์ฃŽ ์ฃ ์ฃ ์ฃ‘ ์ฃ’ ์ฃ“ ์ฃ” ์ฃ• ์ฃ– ์ฃ— ์ฃ˜ ์ฃ™ ์ฃš ์ฃ› ์ฃœ ์ฃ ์ฃž ์ฃŸ ์ฃ  ์ฃก ์ฃข ์ฃฃ ์ฃค ์ฃฅ ์ฃฆ ์ฃง ์ฃจ ์ฃฉ ์ฃช ์ฃซ ์ฃฌ ์ฃญ ์ฃฎ ์ฃฏ ์ฃฐ ์ฃฑ ์ฃฒ ์ฃณ ์ฃด ์ฃต ์ฃถ ์ฃท ์ฃธ ์ฃน ์ฃบ ์ฃป ์ฃผ ์ฃฝ ์ฃพ ์ฃฟ ์ค€ ์ค ์ค‚ ์คƒ ์ค„ ์ค… ์ค† ์ค‡ ์คˆ ์ค‰ ์คŠ ์ค‹ ์คŒ ์ค ์คŽ ์ค ์ค ์ค‘ ์ค’ ์ค“ ์ค” ์ค• ์ค– ์ค— ์ค˜ ์ค™ ์คš ์ค› ์คœ ์ค ์คž ์คŸ ์ค  ์คก ์คข ์คฃ ์คค ์คฅ ์คฆ ์คง ์คจ ์คฉ ์คช ์คซ ์คฌ ์คญ ์คฎ ์คฏ ์คฐ ์คฑ ์คฒ ์คณ ์คด ์คต ์คถ ์คท ์คธ ์คน ์คบ ์คป ์คผ ์คฝ ์คพ ์คฟ ์ฅ€ ์ฅ ์ฅ‚ ์ฅƒ ์ฅ„ ์ฅ… ์ฅ† ์ฅ‡ ์ฅˆ ์ฅ‰ ์ฅŠ ์ฅ‹ ์ฅŒ ์ฅ ์ฅŽ ์ฅ ์ฅ ์ฅ‘ ์ฅ’ ์ฅ“ ์ฅ” ์ฅ• ์ฅ– ์ฅ— ์ฅ˜ ์ฅ™ ์ฅš ์ฅ› ์ฅœ ์ฅ ์ฅž ์ฅŸ ์ฅ  ์ฅก ์ฅข ์ฅฃ ์ฅค ์ฅฅ ์ฅฆ ์ฅง ์ฅจ ์ฅฉ ์ฅช ์ฅซ ์ฅฌ ์ฅญ ์ฅฎ ์ฅฏ ์ฅฐ ์ฅฑ ์ฅฒ ์ฅณ ์ฅด ์ฅต ์ฅถ ์ฅท ์ฅธ ์ฅน ์ฅบ ์ฅป ์ฅผ ์ฅฝ ์ฅพ ์ฅฟ ์ฆ€ ์ฆ ์ฆ‚ ์ฆƒ ์ฆ„ ์ฆ… ์ฆ† ์ฆ‡ ์ฆˆ ์ฆ‰ ์ฆŠ ์ฆ‹ ์ฆŒ ์ฆ ์ฆŽ ์ฆ ์ฆ ์ฆ‘ ์ฆ’ ์ฆ“ ์ฆ” ์ฆ• ์ฆ– ์ฆ— ์ฆ˜ ์ฆ™ ์ฆš ์ฆ› ์ฆœ ์ฆ ์ฆž ์ฆŸ ์ฆ  ์ฆก ์ฆข ์ฆฃ ์ฆค ์ฆฅ ์ฆฆ ์ฆง ์ฆจ ์ฆฉ ์ฆช ์ฆซ ์ฆฌ ์ฆญ ์ฆฎ ์ฆฏ ์ฆฐ ์ฆฑ ์ฆฒ ์ฆณ ์ฆด ์ฆต ์ฆถ ์ฆท ์ฆธ ์ฆน ์ฆบ ์ฆป ์ฆผ ์ฆฝ ์ฆพ ์ฆฟ ์ง€ ์ง ์ง‚ ์งƒ ์ง„ ์ง… ์ง† ์ง‡ ์งˆ ์ง‰ ์งŠ ์ง‹ ์งŒ ์ง ์งŽ ์ง ์ง ์ง‘ ์ง’ ์ง“ ์ง” ์ง• ์ง– ์ง— ์ง˜ ์ง™ ์งš ์ง› ์งœ ์ง ์งž ์งŸ ์ง  ์งก ์งข ์งฃ ์งค ์งฅ ์งฆ ์งง ์งจ ์งฉ ์งช ์งซ ์งฌ ์งญ ์งฎ ์งฏ ์งฐ ์งฑ ์งฒ ์งณ ์งด ์งต ์งถ ์งท ์งธ ์งน ์งบ ์งป ์งผ ์งฝ ์งพ ์งฟ ์จ€ ์จ ์จ‚ ์จƒ ์จ„ ์จ… ์จ† ์จ‡ ์จˆ ์จ‰ ์จŠ ์จ‹ ์จŒ ์จ ์จŽ ์จ ์จ ์จ‘ ์จ’ ์จ“ ์จ” ์จ• ์จ– ์จ— ์จ˜ ์จ™ ์จš ์จ› ์จœ ์จ ์จž ์จŸ ์จ  ์จก ์จข ์จฃ ์จค ์จฅ ์จฆ ์จง ์จจ ์จฉ ์จช ์จซ ์จฌ ์จญ ์จฎ ์จฏ ์จฐ ์จฑ ์จฒ ์จณ ์จด ์จต ์จถ ์จท ์จธ ์จน ์จบ ์จป ์จผ ์จฝ ์จพ ์จฟ ์ฉ€ ์ฉ ์ฉ‚ ์ฉƒ ์ฉ„ ์ฉ… ์ฉ† ์ฉ‡ ์ฉˆ ์ฉ‰ ์ฉŠ ์ฉ‹ ์ฉŒ ์ฉ ์ฉŽ ์ฉ ์ฉ ์ฉ‘ ์ฉ’ ์ฉ“ ์ฉ” ์ฉ• ์ฉ– ์ฉ— ์ฉ˜ ์ฉ™ ์ฉš ์ฉ› ์ฉœ ์ฉ ์ฉž ์ฉŸ ์ฉ  ์ฉก ์ฉข ์ฉฃ ์ฉค ์ฉฅ ์ฉฆ ์ฉง ์ฉจ ์ฉฉ ์ฉช ์ฉซ ์ฉฌ ์ฉญ ์ฉฎ ์ฉฏ ์ฉฐ ์ฉฑ ์ฉฒ ์ฉณ ์ฉด ์ฉต ์ฉถ ์ฉท ์ฉธ ์ฉน ์ฉบ ์ฉป ์ฉผ ์ฉฝ ์ฉพ ์ฉฟ ์ช€ ์ช ์ช‚ ์ชƒ ์ช„ ์ช… ์ช† ์ช‡ ์ชˆ ์ช‰ ์ชŠ ์ช‹ ์ชŒ ์ช ์ชŽ ์ช ์ช ์ช‘ ์ช’ ์ช“ ์ช” ์ช• ์ช– ์ช— ์ช˜ ์ช™ ์ชš ์ช› ์ชœ ์ช ์ชž ์ชŸ ์ช  ์ชก ์ชข ์ชฃ ์ชค ์ชฅ ์ชฆ ์ชง ์ชจ ์ชฉ ์ชช ์ชซ ์ชฌ ์ชญ ์ชฎ ์ชฏ ์ชฐ ์ชฑ ์ชฒ ์ชณ ์ชด ์ชต ์ชถ ์ชท ์ชธ ์ชน ์ชบ ์ชป ์ชผ ์ชฝ ์ชพ ์ชฟ ์ซ€ ์ซ ์ซ‚ ์ซƒ ์ซ„ ์ซ… ์ซ† ์ซ‡ ์ซˆ ์ซ‰ ์ซŠ ์ซ‹ ์ซŒ ์ซ ์ซŽ ์ซ ์ซ ์ซ‘ ์ซ’ ์ซ“ ์ซ” ์ซ• ์ซ– ์ซ— ์ซ˜ ์ซ™ ์ซš ์ซ› ์ซœ ์ซ ์ซž ์ซŸ ์ซ  ์ซก ์ซข ์ซฃ ์ซค ์ซฅ ์ซฆ ์ซง ์ซจ ์ซฉ ์ซช ์ซซ ์ซฌ ์ซญ ์ซฎ ์ซฏ ์ซฐ ์ซฑ ์ซฒ ์ซณ ์ซด ์ซต ์ซถ ์ซท ์ซธ ์ซน ์ซบ ์ซป ์ซผ ์ซฝ ์ซพ ์ซฟ ์ฌ€ ์ฌ ์ฌ‚ ์ฌƒ ์ฌ„ ์ฌ… ์ฌ† ์ฌ‡ ์ฌˆ ์ฌ‰ ์ฌŠ ์ฌ‹ ์ฌŒ ์ฌ ์ฌŽ ์ฌ ์ฌ ์ฌ‘ ์ฌ’ ์ฌ“ ์ฌ” ์ฌ• ์ฌ– ์ฌ— ์ฌ˜ ์ฌ™ ์ฌš ์ฌ› ์ฌœ ์ฌ ์ฌž ์ฌŸ ์ฌ  ์ฌก ์ฌข ์ฌฃ ์ฌค ์ฌฅ ์ฌฆ ์ฌง ์ฌจ ์ฌฉ ์ฌช ์ฌซ ์ฌฌ ์ฌญ ์ฌฎ ์ฌฏ ์ฌฐ ์ฌฑ ์ฌฒ ์ฌณ ์ฌด ์ฌต ์ฌถ ์ฌท ์ฌธ ์ฌน ์ฌบ ์ฌป ์ฌผ ์ฌฝ ์ฌพ ์ฌฟ ์ญ€ ์ญ ์ญ‚ ์ญƒ ์ญ„ ์ญ… ์ญ† ์ญ‡ ์ญˆ ์ญ‰ ์ญŠ ์ญ‹ ์ญŒ ์ญ ์ญŽ ์ญ ์ญ ์ญ‘ ์ญ’ ์ญ“ ์ญ” ์ญ• ์ญ– ์ญ— ์ญ˜ ์ญ™ ์ญš ์ญ› ์ญœ ์ญ ์ญž ์ญŸ ์ญ  ์ญก ์ญข ์ญฃ ์ญค ์ญฅ ์ญฆ ์ญง ์ญจ ์ญฉ ์ญช ์ญซ ์ญฌ ์ญญ ์ญฎ ์ญฏ ์ญฐ ์ญฑ ์ญฒ ์ญณ ์ญด ์ญต ์ญถ ์ญท ์ญธ ์ญน ์ญบ ์ญป ์ญผ ์ญฝ ์ญพ ์ญฟ ์ฎ€ ์ฎ ์ฎ‚ ์ฎƒ ์ฎ„ ์ฎ… ์ฎ† ์ฎ‡ ์ฎˆ ์ฎ‰ ์ฎŠ ์ฎ‹ ์ฎŒ ์ฎ ์ฎŽ ์ฎ ์ฎ ์ฎ‘ ์ฎ’ ์ฎ“ ์ฎ” ์ฎ• ์ฎ– ์ฎ— ์ฎ˜ ์ฎ™ ์ฎš ์ฎ› ์ฎœ ์ฎ ์ฎž ์ฎŸ ์ฎ  ์ฎก ์ฎข ์ฎฃ ์ฎค ์ฎฅ ์ฎฆ ์ฎง ์ฎจ ์ฎฉ ์ฎช ์ฎซ ์ฎฌ ์ฎญ ์ฎฎ ์ฎฏ ์ฎฐ ์ฎฑ ์ฎฒ ์ฎณ ์ฎด ์ฎต ์ฎถ ์ฎท ์ฎธ ์ฎน ์ฎบ ์ฎป ์ฎผ ์ฎฝ ์ฎพ ์ฎฟ ์ฏ€ ์ฏ ์ฏ‚ ์ฏƒ ์ฏ„ ์ฏ… ์ฏ† ์ฏ‡ ์ฏˆ ์ฏ‰ ์ฏŠ ์ฏ‹ ์ฏŒ ์ฏ ์ฏŽ ์ฏ ์ฏ ์ฏ‘ ์ฏ’ ์ฏ“ ์ฏ” ์ฏ• ์ฏ– ์ฏ— ์ฏ˜ ์ฏ™ ์ฏš ์ฏ› ์ฏœ ์ฏ ์ฏž ์ฏŸ ์ฏ  ์ฏก ์ฏข ์ฏฃ ์ฏค ์ฏฅ ์ฏฆ ์ฏง ์ฏจ ์ฏฉ ์ฏช ์ฏซ ์ฏฌ ์ฏญ ์ฏฎ ์ฏฏ ์ฏฐ ์ฏฑ ์ฏฒ ์ฏณ ์ฏด ์ฏต ์ฏถ ์ฏท ์ฏธ ์ฏน ์ฏบ ์ฏป ์ฏผ ์ฏฝ ์ฏพ ์ฏฟ ์ฐ€ ์ฐ ์ฐ‚ ์ฐƒ ์ฐ„ ์ฐ… ์ฐ† ์ฐ‡ ์ฐˆ ์ฐ‰ ์ฐŠ ์ฐ‹ ์ฐŒ ์ฐ ์ฐŽ ์ฐ ์ฐ ์ฐ‘ ์ฐ’ ์ฐ“ ์ฐ” ์ฐ• ์ฐ– ์ฐ— ์ฐ˜ ์ฐ™ ์ฐš ์ฐ› ์ฐœ ์ฐ ์ฐž ์ฐŸ ์ฐ  ์ฐก ์ฐข ์ฐฃ ์ฐค ์ฐฅ ์ฐฆ ์ฐง ์ฐจ ์ฐฉ ์ฐช ์ฐซ ์ฐฌ ์ฐญ ์ฐฎ ์ฐฏ ์ฐฐ ์ฐฑ ์ฐฒ ์ฐณ ์ฐด ์ฐต ์ฐถ ์ฐท ์ฐธ ์ฐน ์ฐบ ์ฐป ์ฐผ ์ฐฝ ์ฐพ ์ฐฟ ์ฑ€ ์ฑ ์ฑ‚ ์ฑƒ ์ฑ„ ์ฑ… ์ฑ† ์ฑ‡ ์ฑˆ ์ฑ‰ ์ฑŠ ์ฑ‹ ์ฑŒ ์ฑ ์ฑŽ ์ฑ ์ฑ ์ฑ‘ ์ฑ’ ์ฑ“ ์ฑ” ์ฑ• ์ฑ– ์ฑ— ์ฑ˜ ์ฑ™ ์ฑš ์ฑ› ์ฑœ ์ฑ ์ฑž ์ฑŸ ์ฑ  ์ฑก ์ฑข ์ฑฃ ์ฑค ์ฑฅ ์ฑฆ ์ฑง ์ฑจ ์ฑฉ ์ฑช ์ฑซ ์ฑฌ ์ฑญ ์ฑฎ ์ฑฏ ์ฑฐ ์ฑฑ ์ฑฒ ์ฑณ ์ฑด ์ฑต ์ฑถ ์ฑท ์ฑธ ์ฑน ์ฑบ ์ฑป ์ฑผ ์ฑฝ ์ฑพ ์ฑฟ ์ฒ€ ์ฒ ์ฒ‚ ์ฒƒ ์ฒ„ ์ฒ… ์ฒ† ์ฒ‡ ์ฒˆ ์ฒ‰ ์ฒŠ ์ฒ‹ ์ฒŒ ์ฒ ์ฒŽ ์ฒ ์ฒ ์ฒ‘ ์ฒ’ ์ฒ“ ์ฒ” ์ฒ• ์ฒ– ์ฒ— ์ฒ˜ ์ฒ™ ์ฒš ์ฒ› ์ฒœ ์ฒ ์ฒž ์ฒŸ ์ฒ  ์ฒก ์ฒข ์ฒฃ ์ฒค ์ฒฅ ์ฒฆ ์ฒง ์ฒจ ์ฒฉ ์ฒช ์ฒซ ์ฒฌ ์ฒญ ์ฒฎ ์ฒฏ ์ฒฐ ์ฒฑ ์ฒฒ ์ฒณ ์ฒด ์ฒต ์ฒถ ์ฒท ์ฒธ ์ฒน ์ฒบ ์ฒป ์ฒผ ์ฒฝ ์ฒพ ์ฒฟ ์ณ€ ์ณ ์ณ‚ ์ณƒ ์ณ„ ์ณ… ์ณ† ์ณ‡ ์ณˆ ์ณ‰ ์ณŠ ์ณ‹ ์ณŒ ์ณ ์ณŽ ์ณ ์ณ ์ณ‘ ์ณ’ ์ณ“ ์ณ” ์ณ• ์ณ– ์ณ— ์ณ˜ ์ณ™ ์ณš ์ณ› ์ณœ ์ณ ์ณž ์ณŸ ์ณ  ์ณก ์ณข ์ณฃ ์ณค ์ณฅ ์ณฆ ์ณง ์ณจ ์ณฉ ์ณช ์ณซ ์ณฌ ์ณญ ์ณฎ ์ณฏ ์ณฐ ์ณฑ ์ณฒ ์ณณ ์ณด ์ณต ์ณถ ์ณท ์ณธ ์ณน ์ณบ ์ณป ์ณผ ์ณฝ ์ณพ ์ณฟ ์ด€ ์ด ์ด‚ ์ดƒ ์ด„ ์ด… ์ด† ์ด‡ ์ดˆ ์ด‰ ์ดŠ ์ด‹ ์ดŒ ์ด ์ดŽ ์ด ์ด ์ด‘ ์ด’ ์ด“ ์ด” ์ด• ์ด– ์ด— ์ด˜ ์ด™ ์ดš ์ด› ์ดœ ์ด ์ดž ์ดŸ ์ด  ์ดก ์ดข ์ดฃ ์ดค ์ดฅ ์ดฆ ์ดง ์ดจ ์ดฉ ์ดช ์ดซ ์ดฌ ์ดญ ์ดฎ ์ดฏ ์ดฐ ์ดฑ ์ดฒ ์ดณ ์ดด ์ดต ์ดถ ์ดท ์ดธ ์ดน ์ดบ ์ดป ์ดผ ์ดฝ ์ดพ ์ดฟ ์ต€ ์ต ์ต‚ ์ตƒ ์ต„ ์ต… ์ต† ์ต‡ ์ตˆ ์ต‰ ์ตŠ ์ต‹ ์ตŒ ์ต ์ตŽ ์ต ์ต ์ต‘ ์ต’ ์ต“ ์ต” ์ต• ์ต– ์ต— ์ต˜ ์ต™ ์ตš ์ต› ์ตœ ์ต ์ตž ์ตŸ ์ต  ์ตก ์ตข ์ตฃ ์ตค ์ตฅ ์ตฆ ์ตง ์ตจ ์ตฉ ์ตช ์ตซ ์ตฌ ์ตญ ์ตฎ ์ตฏ ์ตฐ ์ตฑ ์ตฒ ์ตณ ์ตด ์ตต ์ตถ ์ตท ์ตธ ์ตน ์ตบ ์ตป ์ตผ ์ตฝ ์ตพ ์ตฟ ์ถ€ ์ถ ์ถ‚ ์ถƒ ์ถ„ ์ถ… ์ถ† ์ถ‡ ์ถˆ ์ถ‰ ์ถŠ ์ถ‹ ์ถŒ ์ถ ์ถŽ ์ถ ์ถ ์ถ‘ ์ถ’ ์ถ“ ์ถ” ์ถ• ์ถ– ์ถ— ์ถ˜ ์ถ™ ์ถš ์ถ› ์ถœ ์ถ ์ถž ์ถŸ ์ถ  ์ถก ์ถข ์ถฃ ์ถค ์ถฅ ์ถฆ ์ถง ์ถจ ์ถฉ ์ถช ์ถซ ์ถฌ ์ถญ ์ถฎ ์ถฏ ์ถฐ ์ถฑ ์ถฒ ์ถณ ์ถด ์ถต ์ถถ ์ถท ์ถธ ์ถน ์ถบ ์ถป ์ถผ ์ถฝ ์ถพ ์ถฟ ์ท€ ์ท ์ท‚ ์ทƒ ์ท„ ์ท… ์ท† ์ท‡ ์ทˆ ์ท‰ ์ทŠ ์ท‹ ์ทŒ ์ท ์ทŽ ์ท ์ท ์ท‘ ์ท’ ์ท“ ์ท” ์ท• ์ท– ์ท— ์ท˜ ์ท™ ์ทš ์ท› ์ทœ ์ท ์ทž ์ทŸ ์ท  ์ทก ์ทข ์ทฃ ์ทค ์ทฅ ์ทฆ ์ทง ์ทจ ์ทฉ ์ทช ์ทซ ์ทฌ ์ทญ ์ทฎ ์ทฏ ์ทฐ ์ทฑ ์ทฒ ์ทณ ์ทด ์ทต ์ทถ ์ทท ์ทธ ์ทน ์ทบ ์ทป ์ทผ ์ทฝ ์ทพ ์ทฟ ์ธ€ ์ธ ์ธ‚ ์ธƒ ์ธ„ ์ธ… ์ธ† ์ธ‡ ์ธˆ ์ธ‰ ์ธŠ ์ธ‹ ์ธŒ ์ธ ์ธŽ ์ธ ์ธ ์ธ‘ ์ธ’ ์ธ“ ์ธ” ์ธ• ์ธ– ์ธ— ์ธ˜ ์ธ™ ์ธš ์ธ› ์ธœ ์ธ ์ธž ์ธŸ ์ธ  ์ธก ์ธข ์ธฃ ์ธค ์ธฅ ์ธฆ ์ธง ์ธจ ์ธฉ ์ธช ์ธซ ์ธฌ ์ธญ ์ธฎ ์ธฏ ์ธฐ ์ธฑ ์ธฒ ์ธณ ์ธด ์ธต ์ธถ ์ธท ์ธธ ์ธน ์ธบ ์ธป ์ธผ ์ธฝ ์ธพ ์ธฟ ์น€ ์น ์น‚ ์นƒ ์น„ ์น… ์น† ์น‡ ์นˆ ์น‰ ์นŠ ์น‹ ์นŒ ์น ์นŽ ์น ์น ์น‘ ์น’ ์น“ ์น” ์น• ์น– ์น— ์น˜ ์น™ ์นš ์น› ์นœ ์น ์นž ์นŸ ์น  ์นก ์นข ์นฃ ์นค ์นฅ ์นฆ ์นง ์นจ ์นฉ ์นช ์นซ ์นฌ ์นญ ์นฎ ์นฏ ์นฐ ์นฑ ์นฒ ์นณ ์นด ์นต ์นถ ์นท ์นธ ์นน ์นบ ์นป ์นผ ์นฝ ์นพ ์นฟ ์บ€ ์บ ์บ‚ ์บƒ ์บ„ ์บ… ์บ† ์บ‡ ์บˆ ์บ‰ ์บŠ ์บ‹ ์บŒ ์บ ์บŽ ์บ ์บ ์บ‘ ์บ’ ์บ“ ์บ” ์บ• ์บ– ์บ— ์บ˜ ์บ™ ์บš ์บ› ์บœ ์บ ์บž ์บŸ ์บ  ์บก ์บข ์บฃ ์บค ์บฅ ์บฆ ์บง ์บจ ์บฉ ์บช ์บซ ์บฌ ์บญ ์บฎ ์บฏ ์บฐ ์บฑ ์บฒ ์บณ ์บด ์บต ์บถ ์บท ์บธ ์บน ์บบ ์บป ์บผ ์บฝ ์บพ ์บฟ ์ป€ ์ป ์ป‚ ์ปƒ ์ป„ ์ป… ์ป† ์ป‡ ์ปˆ ์ป‰ ์ปŠ ์ป‹ ์ปŒ ์ป ์ปŽ ์ป ์ป ์ป‘ ์ป’ ์ป“ ์ป” ์ป• ์ป– ์ป— ์ป˜ ์ป™ ์ปš ์ป› ์ปœ ์ป ์ปž ์ปŸ ์ป  ์ปก ์ปข ์ปฃ ์ปค ์ปฅ ์ปฆ ์ปง ์ปจ ์ปฉ ์ปช ์ปซ ์ปฌ ์ปญ ์ปฎ ์ปฏ ์ปฐ ์ปฑ ์ปฒ ์ปณ ์ปด ์ปต ์ปถ ์ปท ์ปธ ์ปน ์ปบ ์ปป ์ปผ ์ปฝ ์ปพ ์ปฟ ์ผ€ ์ผ ์ผ‚ ์ผƒ ์ผ„ ์ผ… ์ผ† ์ผ‡ ์ผˆ ์ผ‰ ์ผŠ ์ผ‹ ์ผŒ ์ผ ์ผŽ ์ผ ์ผ ์ผ‘ ์ผ’ ์ผ“ ์ผ” ์ผ• ์ผ– ์ผ— ์ผ˜ ์ผ™ ์ผš ์ผ› ์ผœ ์ผ ์ผž ์ผŸ ์ผ  ์ผก ์ผข ์ผฃ ์ผค ์ผฅ ์ผฆ ์ผง ์ผจ ์ผฉ ์ผช ์ผซ ์ผฌ ์ผญ ์ผฎ ์ผฏ ์ผฐ ์ผฑ ์ผฒ ์ผณ ์ผด ์ผต ์ผถ ์ผท ์ผธ ์ผน ์ผบ ์ผป ์ผผ ์ผฝ ์ผพ ์ผฟ ์ฝ€ ์ฝ ์ฝ‚ ์ฝƒ ์ฝ„ ์ฝ… ์ฝ† ์ฝ‡ ์ฝˆ ์ฝ‰ ์ฝŠ ์ฝ‹ ์ฝŒ ์ฝ ์ฝŽ ์ฝ ์ฝ ์ฝ‘ ์ฝ’ ์ฝ“ ์ฝ” ์ฝ• ์ฝ– ์ฝ— ์ฝ˜ ์ฝ™ ์ฝš ์ฝ› ์ฝœ ์ฝ ์ฝž ์ฝŸ ์ฝ  ์ฝก ์ฝข ์ฝฃ ์ฝค ์ฝฅ ์ฝฆ ์ฝง ์ฝจ ์ฝฉ ์ฝช ์ฝซ ์ฝฌ ์ฝญ ์ฝฎ ์ฝฏ ์ฝฐ ์ฝฑ ์ฝฒ ์ฝณ ์ฝด ์ฝต ์ฝถ ์ฝท ์ฝธ ์ฝน ์ฝบ ์ฝป ์ฝผ ์ฝฝ ์ฝพ ์ฝฟ ์พ€ ์พ ์พ‚ ์พƒ ์พ„ ์พ… ์พ† ์พ‡ ์พˆ ์พ‰ ์พŠ ์พ‹ ์พŒ ์พ ์พŽ ์พ ์พ ์พ‘ ์พ’ ์พ“ ์พ” ์พ• ์พ– ์พ— ์พ˜ ์พ™ ์พš ์พ› ์พœ ์พ ์พž ์พŸ ์พ  ์พก ์พข ์พฃ ์พค ์พฅ ์พฆ ์พง ์พจ ์พฉ ์พช ์พซ ์พฌ ์พญ ์พฎ ์พฏ ์พฐ ์พฑ ์พฒ ์พณ ์พด ์พต ์พถ ์พท ์พธ ์พน ์พบ ์พป ์พผ ์พฝ ์พพ ์พฟ ์ฟ€ ์ฟ ์ฟ‚ ์ฟƒ ์ฟ„ ์ฟ… ์ฟ† ์ฟ‡ ์ฟˆ ์ฟ‰ ์ฟŠ ์ฟ‹ ์ฟŒ ์ฟ ์ฟŽ ์ฟ ์ฟ ์ฟ‘ ์ฟ’ ์ฟ“ ์ฟ” ์ฟ• ์ฟ– ์ฟ— ์ฟ˜ ์ฟ™ ์ฟš ์ฟ› ์ฟœ ์ฟ ์ฟž ์ฟŸ ์ฟ  ์ฟก ์ฟข ์ฟฃ ์ฟค ์ฟฅ ์ฟฆ ์ฟง ์ฟจ ์ฟฉ ์ฟช ์ฟซ ์ฟฌ